Årsberetning for 2014-2015

Ved generalforsamlingen 23. februar 2016 afholdt formand Niels Sloth Larsen årsberetning. Den kan læses her:

Den selvejende Institutions Fejø Børne- og Kulturhus ordinære generalforsamling den 23/2-2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Den 26. august 2014 afholdt Lolland kommune et færgemøde på Signe Stubs i Birket, hvor rammerne for den fremtidige færgestruktur blev luftet. I den forbindelse blev øboerne bedt om at komme med en visionsplan for deres øer, således at politikerne havde et grundlag at vurdere det fremtidige færgebehov ud fra. Undertegnede aftalte på færgeturen hjem sammen med Laust, Morten Fokdal, Merete og Birgit Mønsted at vi sammen kunne forfatte en visionsplan.

Den 30. August blev der afholdt et visionsværksted med 35 deltagere. Herefter går førnævnte gruppe i gang med at forfatte en visionsplan, som vi kan sende til kommunen – og dermed argumentere for et stort fremtidigt behov for en færge til et sprudlende helårssamfund med skole, købmand, læge, turister, eksperimentel frizone osv…..

Inden vi når at poste visionsplanen afholder Børne- og Ungeudvalget i Lolland Kommune torsdag aften den 4. sept. 2014 et udvalgsmøde. På dette møde vælger man at følge Lolland Kommunes strategi der hedder at ”nedjustere” i tide; dette munder ud i en beslutning om at lukke Fejø Skole, blot 9 dage efter vi er blevet bedt om en visionsplan…

Visionsgruppen vælger derfor at skrotte arbejdet med visionsplanen og i stedet at bruge kræfterne på at redde skolen, da en visionsplan uden en skole i vores øjne er en helt ufarbar vej. Birgit trækker sig ud, og i stedet kommer Kirsten Sydendal og Jørgen Møller med i gruppen, der nu er blevet til en ”red skolen”-gruppe. Alle sejl bliver sat, alle byrådspolitikere bliver personligt kontaktet, nogle ad flere omgange, for at prøve at skaffe det fornødne flertal for at bevare Fejø Skole. Der bliver indrykket helsides annonce i Folketidende, optræden i DRP4. Søgt foretræde for byrådet den 18. sep. Afholdt møde med folketingspolitikere, for at få pres på ovenfra. Men byrådet står fast og vedtager den 10. oktober 2014 at lukke Fejø Skole. Undervejs fornemmede vi hurtigt at det var en bunden opgave for byrådspolitikkerne – de kunne vælge at stemme for eller at blive smidt ud af deres respektive grupper.

Vi lavede tidligt i forløbet en alternativ plan B om at overtage skolen og sikre den fortsat drift, så fremt Lolland Kommune stod fast på en lukning. Jeg sidder i skolebestyrelsen i Horslunde Realskole, og vi afholdt et bestyrelsesmøde hos mig den 11. sept. 2014, og i
den forbindelse fremviste jeg og Morten Fejø Skole for resten af Horslunde Realskoles bestyrelse og ledelse. Historisk set har en stor del af Fejøbørnene fortsat deres skolegang på Horslunde Realskole, og bestyrelsen fra Horslunde Realskole så straks et stort potentiale i de fantastiske rammer, og dermed var kimen til et fremtidigt samarbejde lagt.

Den 8. oktober 2014 holdt vi første møde med Lolland kommune med 3 punkter på dagsordenen: 1) bevare folkeskolen, 2) etablere privatskole, 3) bevare bygningerne. Punkt 1 blev lukket inden for 1 minut – og så var der kun én vej at gå. En samlet pakke med skole
og kulturhus i ét med et årligt tilskud fra kommunen var herefter vores mål. En længere møderække mundede ud i det, som blev en driftsoverenskomst for bygningerne til kulturhus, med mulighed for at drive skole i bygningerne med et årligt tilskud på 500.
000,- kr. Det samme beløb, som Lolland Kommune selv havde brugt på at drive bygningssættet Fejø Skole for – dog uden løn til pedel og rengøring. Aftalen løber
4 år til den 31/12-2018, og skal genforhandles i løbet af den næste byrådsperiodes 1. virke år., således at en ny aftale altid lapper 1 år ind i næste byrådsperiode. Vi har overtaget bygningerne for 1 kr. Jeg vil i den forbindelse gerne rette en tak til Lolland Kommunes
Viceøkonomichef Svend Erik Olsen, som har lagt stort personligt engagement og kreativitet i at få enderne til at nå sammen.

Den 18 marts 2015 blev der afholdt stiftende generalforsamling for den Selvejende Institution Fejø Børne- og Kulturhus. Og den 1. april 2015 ansatte vi Birgit Jensen som sprang ud med begge ben på dybt vand, som pædagogmedhjælper i vores dagtilbud for ”før skolebørnene”, hvor hun startede med at passe 3 børn. Det blev en noget omtumlet periode frem til den 1. august, hvor Birgit skulle arbejde sammen med Lolland Kommunes SFO-personale her i bygningerne. Det siger sig selv at der mildest talt var dårlig stemning,
idet Birgit nu var privat ansat hos os, og det øvrige personale, som var ansat i Lolland kommune bare gik og ventede på deres fyreseddel. Heldigvis var Helle Madsen stadig tilknyttet på deltid i SFO ́en om eftermiddagen, og Lolland kommune fandt en fast afløser Anielle; som afløste Birgit om eftermiddagen, og de tre fik etableret nogle rammer, som børnene kunne trives under. Så tusind tak til Birgit fordi du turde tage chancen, og fordi du bed tænderne sammen i perioden frem til sommerferien. Jeg vil gerne påpege at alle andre hidtil ikke havde deres personlige forhold inddraget i foretagenet, om end vi nok også kunne ligge søvnløse.

Dagtilbuddet kører nu i faste rammer med et tilskud fra kommunen, som ca. matcher vores omkostninger ved at drive det. Der er fra nytår startet 2 børn mere, således at der i dag er 5 førskolebørn i dagtilbuddet.

Vi får 400.000,- kr. for de første 5 børn, og 73.000,- for de følgende børn pr. år. De 5 børn der er nu, tæller pga. deres alders sammensætning for 5½ barn, hvilket gør at der udover Birgit på de 37 timer også er plads til Bielle på ca. ½ tid, så vi rammer de 49,5 timers åbningstid.

Helt tilbage fra september 2014 har vi haft et tilsagn fra Horslunde Realskole om at de gerne vil drive Fejø Skole som en satellit. Om end vel stort set alle folketingspolitikere, byrådspolitikkere og andet godtfolk ønskede os alt held og lykke med vores ægteskab med Horslunde Realskole, så skulle det vise sig at en enkelt embedsmand kunne stikke en kæp i hjulet ved at nærlæse tvindloven. Tvind loven åbnede ikke mulighed for at undervisningsministeren kunne dispensere og give os lov til at drive satellit skole.

Derfor blev det nødvendigt at lave en lovændring. Sideløbende med alt andet blev der arbejdet intenst på at skaffe først en dispensation, og siden en lovændring. Igen
blev der trukket i alle tråde, og med støtte fra byrådet, sammenslutningen af de 27 danske småøers Dorte Winther, privatskoleforeningens Kurt Ernst, Horslunde Realskoles Stine Gajda, radio og TV optrædener, møder, emails, telefonmøder, og endeligt et foretræde
for folketingets Landdistriktsudvalg den 27. januar 2015 og efterfølgende snak med folketingspolitikere, lykkedes det at få en lovændring igennem, således at folketinget den 21. januar 2016 vedtog ”L 63 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” – Også kaldet ”Fejø loven”. Så fra den 1.august 2016 kan Horslunde Realskole overtage selve undervisningen og SFO ́en her på stedet. I den forbindelse skal der også lyde en tak til Jørgen Møller for hans ihærdige og tilbagevendende opfølgnin
g og oppasning af politikerne – de har det med at glemme, hvis de ikke jævnligt bliver mindet om det, som de har lovet!

I mellemtiden har vi i det indeværende skoleår 2015 /16 drevet en privatskole for de 6 elever, 3 i første og 3 i anden klasse, uden statstilskud, idet vi for det første ikke kunne nå at søge inden for fristen, og for det andet ikke har børn nok (efter den gamle lov). Den
23. juni 2015, ca. 1 mdr. før skolestart havde vi det sidste møde med Lolland Kommune omkring tilskud til drift af skole i et år uden statstilskud. Kommunen strakte sig til at yde 415.234 kr. i tilskud til et års drift, resten ca. 400.000,- kr. skulle vi selv stille med. Så gik
jungletrommerne i gang igen, og i løbet af få dage havde vi tilsagn fra Fejøfonden om bidrag på 125.000,- kr. og private bidrag på 50.000,- kr., hertil kunne vi spare ca. 140.000,- ud af bygningsdriftsoverenskomsten ved selv at være pedel og gøre rent – så vi kunne se at vi havde ca. ½ til 2/3 af de penge som vi selv skulle skaffe, og derfor turde vi gå i gang. Til dato har vi samlet 307.000,- kr. ind, og det rækker til resten af skoleåret, idet vi ved Lill Mortensens hjælp holder rengøringsudgifterne på et minimum,
og ved støtteforeningens hjælp (herunder Hans og Kjeld som pedeller) holder bygningsdriften på et minimum.

Tilbage til skoledelen – Ud over pengene manglede vi også en leder, idet ingen af bestyrelsens medlemmer havde erfaring eller ambitioner om at være daglig leder af en personaleflok på 5 personer + rengøring.

Dagen efter vores beslutning om at drive skole drejede jeg ind omkring Marianne Hertling, som gik og nød sit otium efter mange års tjeneste som leder af Stenoskolen i Nakskov. Heldigvis stod sol, måne og stjerner i vinkel og Marianne sprang efter 10 minutters forher
ligelse af vores situation til som leder i et år af Fejø privatskole. Hun gik ugen efter i gang med at afholde jobsamtaler sammen med Merete for at finde lærer og pædagogkræfter. Herefter bar heldet endnu engang vores vej, og inden for en uge havde vi ansat det fornødne personale, således at Astrid faldt lige ned i vores favn, der sammen med Carsten fra Horslunde Realskole har varetaget undervisningen til alles tilfredshed. Jeg vil i den forbindelse også gerne benytte lejligheden til at byde Astrid (& Finn) velkommen som Fejøboer, idet de har købt hus og er flyttet permanent til øen – vel det man kan kalde en succeshistorie. Carsten er ansat til at undervise én dag om ugen, og tager sig af de bløde fag, som idræt, musik og så natur&teknik, medens Astrid underviser de 4 andre dage i ugen i de mere hard core fag. Børnene, som jo har været gidsler under hele dette cirkus, er faldet trygt til i Astrids favn, og hun favner bredt skal jeg hilse og sige. Så tak til Astrid for at tage kampen op med at vinde ungernes tillid; det har ikke været nemt med alle de skift, som børnene har oplevet i deres forholdsvis korte karriere.

Et sidste ben i vores virksomhed er Skole Fritids Ordningen (SFO), som vi driver sideløbende med dagtilbuddet. Bielle var netop flyttet til Fejø, og blev fra 1. august også ansat til at passe SFO-børnene efter skoletid, og som tidligere nævnt lappe ind over Bir
git i dagtilbuddet. Jeg fornemmer at Bielle er rigtig glad for sit arbejde og børnene, og vi er i bestyrelsen lige så glade for at du kunne springe til med så kort varsel som resten af personalet. Endelig sprang Helle Madsen til da vi senere stod og manglede hjælp – og man
ge tak for din velvilje til det. Økonomien i SFO ́en kører efter samme regler som i resten af kongeriget, og vi ville nok gerne have en håndfuld børn mere før end at vi kan sige den del af virksomheden er økonomisk fornuftig. Men drevet sammen med dagtilbuddet, så h
ænger det med et meget meget meget fleksibelt personale sammen, således at der ikke er mere overlap end nødvendigt, og med Mariannes kyndige ledelse så er vores spild af ressourcer nok meget meget tæt på 0 kr.

Man siger altid at det første år det sværeste, det håber jeg meget på at det holder stik. For hold da op hvor vi bønder (Laust og undertegnede) har måttet tilegne os viden ud i nogle nye ting. Laust har taget lønadministrationen under sine vinger, og på den sparer vi i det første år op mod 25.000,- kr., de lander på et tørt sted, så tak for det.

Morten står for støtteforeningen, som formelt står for at passe bygningerne, så tak for det til Morten og støtteforeningen.

Merete, som lige nu sidder på Sri Lanka har været en stor hjælp både ved sine insisterede TV optrædener og ved udfærdigelse af rammerne for brugen af Fejø Børne- og Kulturhus. Merete har valgt at træde ud af bestyrelsen og har overladt sin plads til Tine Wulff. En stor tak til Merete for sit arbejde, og kampgejst.

I året har vi også ved Kirsten Sydendals kyndige hånd fået en rigtig fin hjemmeside WWW.FBKH.dk, som rummer alle de faktuelle oplysninger, samt en booking liste til skolen. Kirsten har endvidere barslet med en facebookside. Tak for det fine stykke arbejde.
Det var i korte træk, året der gik. Foran os ligger et år med overdragelse af skole og SFO- delen til Horslunde Realskole, samt en fortsat drift af dagtilbud, dog forhåbentlig under ”lettere” ledelse af Stine Gajda – således at bestyrelsen kan trække sig lidt mere fra
det daglige, selv om det altid er hyggeligt at kigge forbi og slå en sludder af.

Vi håber dermed at bygningerne kan få lidt mere bevågenhed fra bestyrelsen. I den forbindelse kan jeg sige at vi har skrevet kontrakt med Dansk Energirådgivning om at søge tilskud til et nyt pillefyr med varmestyring i stedet for den gamle “atomreaktor” vi har stående i kælderen. Vi regner med at skifte oliefyret ud når fyringssæsonen slutter, og dermed ca. halvere vores varmeregning. De penge, som vi sparer – ca. 90.000 ,- kr/år kan vi bruge på yderlige bygningsforbedringer og på at sikre Horslunde Realskoles drift af skole her på Fejø.

Til bestyrelsen vil jeg gerne sige en stor tak for samarbejdet i løbet af det sidste 1½ år, det har til tider været meget op ad bakke, men vi har været gode til at støtte hinanden og hele tiden holdt målet for øje.

Når det i perioder har set helt håbløst ud, så har der alligevel hele tiden været en gnist. Man kan vist roligt sige at vi i den forgangne periode har ydet noget ud over hvad man normalt kan forvente fra en frivillig bestyrelse. Men når man så lige går en tur igennem
børnehuset, og ved at der er flere familier på vej – så er det det hele værd.

Med de ord vil jeg sige tak for forældrenes tillid – uden dem og deres børn, så stod vi ikke her i dag

.
Advertisement