Formandens beretning 2022

2022 startede rigtig skidt ud med at den private skole på Lolland, som vi havde været satellit til i 7 år stoppede samarbejdet brat på grund af dårlig/manglende ledelse og dårlig økonomi. Fra den 1. marts og frem til sommerferien drev forældrene på eget initiativ hjemmeundervisning i vores lokaler her, med en ansat lærer. Efter sommerferien fik vi etableret et samarbejde med den private Stenoskole i Nakskov, sådan at børnene kunne blive undervist under ordnede forhold, og med et statstilskud til at holde hånden under økonomien.

Det blev dog en noget bumlet opstart med sygemeldinger, og efter flere forgæves forsøg, på at finde kvalificerede lærerkræfter, blev løsningen til at bør- nene nu undervises i Nakskov mandag og tirsdag. Dette giver mulighed for at skabe fysisk tilknytning til de respektive årganges ”moderklasse” i Nakskov, og giver også mulighed for at deltage i de fag, som ikke nødvendigvis dækkes af Kamilla og Käte der underviser på Fejø onsdag, torsdag og fredag. Transporten af skolebørnene til Nakskov mandag og tirsdag har lidt under en problemfyldt opstart, men er nu landet i, at en flok erhvervsdrivende på Fejø betaler en bus der samler børnene op i Kragenæs og kører dem til Nakskov, hvor en medarbejder ledsager dem hele vejen på turen frem og tilbage fra Fejø, inklusiv turen hjem med den offentlige bus.

Bestyrelsen for Fejø Børne- og Kulturhus (FBKH) forsøgte at lande ansvaret for at få lavet en ny aftale med en privatskole på Lolland hos forældrene, da vi ikke har hverken lyst, intentionen eller tid til at arbejde med det. Vi har bare undervejs måtte konstatere, at vi ufrivilligt har måtte træde ind som den voksne til stede, for at sikre ordnede forhold for ansatte, og for at stå som en myndig der kunne lave en aftale med Stenoskolen. Det optimale i vores øjne ville være, om forældrene til skolebørnene havde kunnet organiserer sig selv uden vores indblanding; det har desværre ikke kunne lade sig gøre, så den har vi taget på vores skuldre.

Samarbejdet med Stenoskolen er en løbende proces, og formen har nok ikke rigtig fundet sit opti- male ståsted endnu, da der stadig findes mange løsninger undervejs i forløbet. Det giver lidt utryg- hed hos forældrene; som gerne vil informeres – og som traditionen byder på Fejø – også spørges. En varm tak skal dog lyde til Stenoskolen, og dennes bestyrelsesformand David, samt deres skolele- der Rasmus, der begge er gået ind i dette med en tyrkertro på at det skal lykkes, I er nogle meget behagelige mennesker at arbejde sammen med. Stenoskolen er gået ind i samarbejdet, fordi de ser alle de gode muligheder på Fejø for en byskole der godt kan bruge et drys ø-liv, deres værdigrundlag giver dem mulighed for at favne Fejø-satellitten, selv om det tager af deres kostbare tid.

Tid måtte der også ofres på endnu en tur til Christiansborg med foretræde for 2 udvalg, for at sikre statstilskuddet for skoleåret 2022/23, der ellers så ud til at hænge i en tynd tråd pga. rigid lovfor- tolkning. Undervisningsministeren besindede sig dog i tolvte time for at fortolke lovteksten, sådan at der ikke var noget problem. Tak til David samt Fejøforeningen ved Anne-Grethe og Vagn for også at tage turen med til Christiansborg og ligge pres de rigtige steder. Det var godt at have nogen at dele oplevelsen med endnu engang, at stå overfor et system af embedsmænd og ministre der ikke tør tage ansvar, men har mere travlt med at vaske hænder og dække sig ind under mulige fortolk- ninger af lovtekst der kunne give dem selv problemer.

Forsommeren har sået i planlægningens helt store tegn, for vores Majestæt havde planlagt et besøg på Fejø den 31 august, hvor jeg havde den store ære at vise vores børne- og kulturhus frem for dronning Margrethe. Det blev en hel fantastisk dag, hvor dronningen under strålende sol, og med en skolegård fyldt med glade kransekagespisende fejøboer og flagende skolebørn fra Stenoskolen, fik en flot velkomst. Indenfor hilste dronningen på et bredt udsnit at alle kulturhusets brugere, fri- villige, medarbejdere og bestyrelsen. Børnehus og skolebørn leverede en fantastisk sang fra scenen, den kom lige fra hjertet, og det var en fornøjelse at se en scene der var proppet til bristepunktet med glade, stolte børn og medarbejdere. Jeg er overbevist om, at selv om dronningen ser ufatteligt mange ting, så har hun bidt særligt mærke i den gode stemning og varme hun mødte her. Tusind tak for hjælpen til alle jer der hver især var med til at skabe en fantastisk ramme.

Bestyrelsens største arbejdsopgave er vores børnehus der stille og roligt har vokset sig til nu at være en institution med 24 børn og 7-9 medarbejdere, nogle afløsere og nogle deltidsansatte. Signe Rudal har siden maj ́21 været tilknyttet som coach til vores selvstyrende børnehus personalegruppe, og fra august ́22 valgte vi at fastansætte Signe som leder af børnehuset. Opgaven var blevet for stor til at vi som frivillige bestyrelsesmedlemmer kunne stå for daglig ledelse. Tak til Signe for at du kunne overtales til at gå all-in på FBKH.

Som i måske husker havde vi i nov ́21 et tilsyn der gik dårligt. Efterfølgende har Signe arbejdet in- tensivt med personalegruppen på at sikre en god pædagogisk standard. Ved endnu et u varslet tilsyn og efterfølgende et varslet tilsyn i sep ́22 klarede medarbejderne det rigtig flot. Tilsynsrapporten kom ud med en gennemsnitlig KIDS ́s score på 4,1, hvilket er virkelig flot, da skalaen går fra 0 til 5. Jeg har i forbindelse med uroligheder omkring en institution i Nakskov, her på det seneste kunnet læse i avisen, at Lolland kommune har målsætning for egne institutioner om at have en KID ́s score på minimum 3,5. Den del der trækker lidt ned, hvis man overhovedet kan snakke om det hos os med en gennemsnitlig score på 4,1, er de fysiske omgivelser. Med det øgede børnetal var indretningen blevet uhensigtsmæssig, og også lidt slidt, det er vi nu i gang med at gøre noget mere ved. Overord- net set bedømte tilsynet børnehuset til at levere ”god kvalitet” der findes kun én højere vurdering på skalaen der hedder ”Fremragende kvalitet”. Det er vi virkeligt stolte af, og en stor ros til medar- bejdere og leder, der har brugt virkeligt meget tid på at tilegne sig den nødvendige viden, og føre den ud i livet – tak. Som bestyrelse er vi jo ikke i børnehuset til hverdag, og uanset hvad vi dikterer, eller beder jer om at gøre – så er det jo medarbejderne der står på den brændende platform med konfliktsøgende børn der aldrig har hørt ordet ”nej” hjemmefra, uforstående forældre, tilsyn der kigger jer over skulderen, corona krav, specielle ønsker om særlige hensyn om dit og dat; og samtidig med et smil skal få det hele til at se legende let ud.

Vi er nu i gang med at renovere børnehuset, og har netop fået lavet nyt gulv og loft i børnehaven her efter nytår. Tilbage står en gang maling og nyt inventar i vuggestuen her i løbet af foråret. Når det er gjort, så er næste og sidste større skridt i denne omgang at give det gamle sløjdlokale en komplet forvandling til et nyt kreativt rum for skole og børnehus. Renoveringen af sløjdlokalet bliver så dyrt, at vi har igangsat en proces med hjemsøgning af fondsmidler i samarbejde med Støttefor- eningen. I det forgangne år har støtteforeningen sørget for at søge fondsmidler og fået renoveret de gamle utætte halvtage i skolegården. De blev netop færdige til dronningens besøg, og sammenholdt med de frivilliges have- og maleholds ekstraordinære indsats, så står skolegården flot vedligeholdt nu. Tak til støtteforening og de frivillige.

Det gamle skolebibliotek har haft en stille tilværelse de sidste år, og døde vel nærmest sammen med coronaens indtog. Da Fejø Fitness og samvær var blevet husvilde fik vi arrangeret at de overtog biblioteket, som nu er blevet til fitness i stedet. Deres medlemstal er nærmest eksploderet, og loka- let bliver brugt rigtig mange timer om dagen. Vi er glade for at have aktivitet i huset, og når nu tiden ikke længere er til at låne bøger, så er det dejligt at dette kunne lykkes. De har selv istandsat og indrettet, og dækker vores omkostninger til lys og varme.

2022 var også året hvor vi skulle have forhandlet nye driftsoverenskomster på plads med kommu- nen for en ny 4-årig periode, startende her 1. jan ́23. De foregående gange vi har forhandlet om forlængelse, har det været udramatisk, og uden de større udfordringer, det blev det så ikke denne gang. Forhandlingerne fald sammen med at kommunen offentliggjorde deres sparekatalog, hvor de lagde op til at skære os med 300.000, – i vores bygningstilskud. Samtidig havde vi et ønske om at få økonomi til at ansætte en leder i dagtilbuddet, så vi ønskede at springe fra at være dagpleje til at blive en daginstitution med en anden tilskudsramme, i lighed med Lolland Kommunes øvrige private institutioner – et kun rimeligt krav, synes vi. Ydermere står vi med en energiregning til træpiller og el der over natten blev 3 doblet – en merudgift på 200.000, -. Efter en umådelig langstrakt forhand- ling på over 4 måneder har vi nu en aftale med en ramme der giver os ro på i 3 år for denne omgang, og en tålelig økonomi. Udfordringen er til stadighed at vores økonomi er båret af frivillige kræfter samt donationer og gaver. De frivillige kræfter står ikke i et regnskab, og selv om vi har en solid økonomi kan vi ikke lige spare og skære til, da det ikke giver penge i kassen at fyrre en frivillig, noget der er en evig kamp at få kommunen til at forstå. Kommunen argumenterer med at alle andre må spare, så skal vi også; problemet er bare at her har vi allerede sparet hvad spares kan- og det giver ikke penge i kassen at fyre en frivillig.

Når nu vi om lidt skal i gang med valghandling, så ser det ud til at Laust efter eget ønske får lov til at forlade bestyrelsen, forudsat vi får valgt en erstatnings suppleant i stedet for ham. Laust er foruden mig den sidst tilbageværende af det 5-kløver der i sin tid startede selvejende institution Fejø Børne- og Kulturhus tilbage i 2014 hvor vi støbte de første kugler. Det giver vist ikke nogen mening at remse alt det op vi har været igennem. Men som jeg har sagt til dig før: Tilbage i 2015 havde vi efter måneders forhandling med kommunen fået lov til at købe skolen for 1 kr., og havde en driftsoverenskomst for bygninger og dagtilbud foran os klar til underskrift. Hvis jeg ikke på daværende tidspunkt vidste at du ville gå med, så var jeg aldrig gået ned af den vej; det var vist det man kalder et skelsættende øjeblik, da vi sammen skrev under og aflagde musketer-ed. Vi har utallige gange sammen hovedrystende forladt endnu et forhandlingsmøde, hvor vi alligevel har fået fundet en vej for FBKH. Ingen tvivl om at vi har stået stærkt sammen, når vi da i hvert fald har været 2 der ikke blinkede og afveg fra vores krav. Du er nu fri af din ed, men vi regner og håber stadig med at kunne trække på dig når der er behov for det. Og skulle du nu alligevel blive genvalgt som suppleant om lidt, så har en stor tak alligevel været på sin plads.

Ann-Mai genopstiller ikke til bestyrelsen. Du har kastet dig helhjertet ind i kampen siden du blev valgt ind i 2017, og har undervejs prøvet lidt af hvert, herunder også at være ansat som lærer her på Fejø i en periode. Du har gået meget op i det personalemæssige og har også flere gange, været den der skulle prøve at koordinere sammen med forældrene, og har det sidste år været personaleansvarlig i forhold til dagtilbuddet, og indtil Signes ansættelse også bestyrelsesansvarlig for ledelsen i dagtilbuddet her i en del af 2022. Du er ikke en af dem der sidder og kigger stift ned i bordet når de lidt mere betændte opgaver skal uddeles, så det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig undervejs, og du efterlader en stol med ansvarsfulde arbejdsopgaver, så tusind tak for dit store engagement, og lyst til at tage ansvar.

For mit eget vedkommende byder det kommende år også på ændringer, idet jeg for et år siden meddelte at indeværende periode blev den sidste med mig som formand. Det er tid til at få friske øjne på opgaven, og vi har meget kompetente personer i bestyrelsen nu, så det overlader jeg trygt til den næste i rækken. Formandsopgaven er nu overkommelig efter vi har fået en daglig leder i børnehuset, det fritager ikke det store ansvar det er at have medarbejdere, men det gør det uende- ligt meget nemmere. Det har været 91⁄2 år hvor der altid har ligget en opgave af en eller anden art omkring FBKH på mit skrivebord. Dem der kender mig godt, ved at jeg ikke normalt gør det i bunker; men den her opgave er hele tiden i bevægelse, den bliver aldrig færdig har jeg konkluderet, så den har haft en fast plads på mit skrivebord. Men kort sagt så opvejes det store arbejde af de mange skulderklap og gode oplevelser undervejs med børn, medarbejdere, frivillige, bestyrelse, og samar- bejdspartnere. Der findes vist snart ikke den jeg ikke har vist rundt og fortalt om FBKH; ministre, politikere, dronningen, kommende forældre osv. Efter en tur rundt i FBKH reagerer alle spontant med, at det er dog det mest fantastiske sted, og er vildt imponeret over at man kan finde sådan et sted ude på en ø, hvor børnehus, skole og kulturhus er samlet under et i nogle fantastiske omgivel- ser, og det kan jeg kun give dem et i.

Bestyrelsesformand Niels Sloth Larsen

Advertisement