Formandens beretning 2018

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

2018 har stået i børnenes tegn. Vi er gået fra at have 8 børn i én gruppe til nu at have 13 børn fordelt i to grupper med de helt små blebørn (vuggestue) i en gruppe og de lidt større førskolebørn i en anden gruppe (børnehave). Det lader ikke til at stoppe med det, da der er indmeldt et barn mere, samt yderligere 1 på vej + det løse. Det har betydet at pladsen er ved at blive lidt trang, og derfor er det tidligere musiklokale inddraget til vuggestue, og børnehaven får dermed al den tidligere plads i dagtilbuddet.

Derfor har vi været nødt til at flytte musikundervisningen med instrumenter ind i mødelokalet, som nu både har funktion af musik og mødelokale. Det er også et overordnet tema for hele den gamle skole – lokalerne opfylder eller bliver i fremtiden nødt til at opfylde flere funktioner.

Bestyrelsens 1. prioritet er at drive et dagtilbud for førskolebørnene og sørge for passende lokaler hertil. Vores 2. prioritet er at stille passende rammer til rådighed for Horslunde Realskoles skole og SFO. 3. prioritet er at stille faciliteter til rådighed for kulturhuset. Vi arbejder hele tiden med at tilpasse rammerne efter behovet. Som nævnt har vi netop rykket musik og mødelokale sammen for at skaffe et lokale mere til dagtilbuddet. Skolen har i mange år kunnet klare sig med 2 undervisningslokaler, ingen ved hvad fremtiden bringer, men bliver det nødvendigt så skaffer vi også den plads der måtte være behov for til det formål – så må kulturen rykke lidt sammen eller dele med andre. Det forholder sig heldigvis sådan at langt størstedelen af de kulturaktiviteter der foregår i bygningen er efter skoletid, så det skal nok gå.

Renoveringen af det gamle skolekøkken er nært forestående. Vi har samlet 1.150.000,- kr. sammen at bygge for. Vi planlægger at starte byggeriet hen over sommeren. Når køkkenet er færdigt kommer turen til 2. etape, det gamle ubrugte skolelokale, hvor vi tænker at flytte biblioteket hen efter en grundig renovering af lokalet. Der hvor biblioteket ligger nu planlægger vi i nær tilknytning til det nye køkken derefter at nyindrettet et møde, spise og undervisningslokale som kan bruges af både skole, foreninger og andre der måtte have behov for disse faciliteter. Vi har ikke penge til 2. etape nu, så hvornår det bliver, er uvist. Før end vi når til dette har vi forestående udskiftning af skotrender mod gymnastiksalen og lidt nye vinduer, samt en bålhytte til at styrke de udendørs faciliteter for dagtilbuddet, så pengene får hurtigt ben at gå på.

Vi har i løbet af 2018 fået nye driftsoverenskomster på plads for perioden 2019-2022, de bød på en lille forbedring, således at vi fremover får den moms vi lægger ud refunderet. Desværre betyder det også at vi fremover skal aflevere fondsmoms af de donationer vi modtager fra private fonde. Nettoresultatet er dog positivt da mange af bygningsudgifterne er med moms og betalt af kommunen i driftsoverenskomsten på bygningerne – så lige på den del rækker pengene nu 25% længere. Øvrige vilkår i driftsoverenskomsterne er uændrede, så vi ved hvad vi har at rette os efter de næste 4 år. Det betyder at der ikke råd til at aflønne en pedel og der heller ikke er råd til at ansætte en leder af dagtilbuddet – så bestyrelsen og formanden kommer ikke til at kede sig de næste 4 år.

Personalemæssigt udvider vi i takt med det stigende børnetal. Det har betydet at vi har været ude og ansætte både en pædagog og en pædagogmedhjælper mere. Endvidere har vi haft en ansat på orlov i en periode, som også har givet et hul vi har måttet fylde med en midlertidig ansat medhjælper. Det betyder at vi i dag har Birgit, Danielle og Amanda på fuld tid, samt Kikki på 28 timer og Bielle på 8 timer, altså 4 fuldtidsansatte nu samt 2-3 vikarer der springer ind ved ferier og sygdom. Hertil har vi i perioder også en praktikant ind over.

At holde styr på 6-7 medarbejdere uden at have en egentlig leder i dagtilbuddet kan være en udfordring både for bestyrelsen, men også for de ansatte. Vi har måtte tage afsked med medarbejdere, som ikke kunne arbejde under denne struktur. Ved ny ansættelser er det derfor en del af pakken at kunne begå sig i et miljø uden en høvding på pletten i alle vores 50 åbningstimer om ugen. Jeg vil dog gerne rose de ansatte for at klare opgaven fantastisk godt. Der er en rigtig god stemning i dagtilbuddet, og både voksne og børn trives så det er en fornøjelse at overvære.

Læs resten

Formandens beretning 2017

Ved Niels Sloth Larsen.

2017 blev vores første hele normale år, hvor vi ”kun” har haft dagtilbuddet og bygningssættet som vores ansvarsområde. Horslunde Realskole har nu siden august 2016 haft ansvaret for skole og SFO. Et samarbejde som vi er uendeligt glade for, og som fungerer rigtigt godt. Den gængse opfattelse er at vi er én stor integreret institution med dagtilbud, skole og SFO hvor grænserne i det daglige ikke bemærkes, hverken af børn, forældre eller ansatte. At dette er lykkedes så godt skal nok et stykke hen ad vejen tilskrives at Stine Gajda i det daglige fungerer som leder for os i dagtilbuddet også, ud over hendes primære opgave med at lede Horslunde Realskole og tilhørende Fejø skole og SFO afdeling.

I 2017 kunne der starte 2 børn i 0. klasse. Med tilgang af den første nyfødte fejbatting i mange år og tilflyttere har vi endnu engang haft et år med fremgang på 2 børn i dagtilbuddet, således at vi nu er oppe på 8 børn, hvoraf en enkelt er ved at nå skolealderen. Kigger vi fremad, skulle 2018 også have muligheden for at bringe os endnu flere børn i dagtilbuddet, da der efter forlydende skulle være 4 nyfødte på vej i løbet af et års tid. Personalemæssigt giver det lidt arbejde med løbende at tilpasse vagtplanen, som er dikteret af antallet af børn. Vores driftsoverenskomst med Lolland Kommune afregner os efter antallet af børn, så der er jævnligt behov for tilpasning. Så længe tilpasningen er i opadgående retning, så er det jo i den grad en positiv opgave, som mange andre landdistrikter må misunde os.

Personalemæssigt har vi den faste garde med Birgit på fuld tid, og Heidi og Bielle på deltid. Lotte valgte at stoppe med udgangen af 2017, hvor Kikki så sprang til og nu ligeledes er ansat på deltid. Hertil har vi Danielle og Peter som deler rengøringsopgaven.

Vi er nu gået fra at være en lille udvidet dagpleje med 4 børn til at være lidt mere institutions-agtige med flere børn og ansatte. Dette giver nogle andre udfordringer, specielt kvag Fejø ́s multikulturelle befolkningssammensætning. P.t. er 7 af de 8 børn velsignet med et ekstra modersmål, italiensk, spansk, iransk og polsk. Dette giver selvsagt nogle pædagogiske udfordringer, som personalet tager med oprejst pande. Erfaringen taler dog klart til vores fordel, da de 2 sporgede børn i dag klarer sig flot i skolen efter en god ”grunduddannelse” i Fejø børnehus. Pædagogiske læreplaner, KIDS-rapporter, handleplaner, underretninger, 2-sprogskonsulenter, arbejdstilsyn, apv-vurderinger, børneattester osv osv. Alle disse ting fylder hverdagen for ansatte og ledelse i en grad, så det nogen gange kan være svært at huske det primære – hold nu op, hvor man kan undre sig over hvordan vi voksne selv overlevede en barndom uden alle disse fine instrumenter? Nå – spøg til side, det er jo nok meget godt alt sammen, og en stor tak til personalet og Stine for at klø på med opgaverne, og ikke lade sig slå ud af rigide regler og overvågning.

 

2017 blev året hvor vi med frivillige kræfter og indkøbt håndværkerhjælp fik restaureret aulaen, malet gangen, malet gymnastiksalen, lavet nyt låsesystem, nye brusekabiner, ny legeplads, nyt gulv og malet i ungdomsklubben i kælderen. Alt sammen muliggjort af frivillige donationer og en masse frivillige kræfter.

2017 blev også året hvor vi satte et nyt skib i søen, nemlig en gennemgribende renovering af det gamle skolekøkken, vi har brugt 20.000,- kr. på at få udarbejdet en professionel projektbeskrivelse af ”Folkekøkken i Fejø Børne- og Kulturhus”. Lars Johansen (Andemosegården) hjælper os med at skrive fondsansøgningerne, og for indeværende har vi fået 100.000,- fra Fejø Fonden, 25.000,- fra SFDS-fonden og et tilsagn om 350.000,- fra Landdistriktspuljen. Ansøgningsprocessen fortsætter resten af 2018, hvorefter vi gør status, og ser hvor langt midlerne rækker.

Vores økonomi i 2017 bærer præg af netop nævnte aktiviteter med et års resultat på -51.764,28 kr. Resultatet er som forventet, og vi har stort set brugt de midler, som vi har til rådighed. I et halvt kommunalt regnskab som vores aktiverer man ikke investeringer i f.eks. en ombygning eller et nyt pilefyr. Det betyder at et år, som 2017 hvor vi investerer meget – så kommer man ud med et minus. Overordnet set så mener bestyrelsen at Fejø Børne- og Kulturhus har fået et kvalitetsmæssigt løft de sidste 2 år, så vi står med et bygningssæt, som er i bedre stand, og billigere at drive. Dette vil dog aldrig kunne fremgå af vores regnskab i form af større egenkapital – hvilket vi dog selv synes vi har genereret. Regnskabet udviser en egenkapital på 168.733,74 kr. Trækker vi de øremærkede køkkenbevillinger fra, så har vi en formue på 43.733,- kr. , hvilket vi mener er passende da vores bygningstilskud og vores driftstilskud til dagtilbuddet begge forudbetales, og vores likviditet dermed aldrig er presset. Begge vores driftsoverenskomster skal genforhandles i 2018 med virkning fra 1/1-2019.

I de første 3 år af FBKH ́s levetid har bestyrelsens fokus i overvejende grad været rette imod at sikre dagtilbud, skole og SFO. Her i løbet af 2017 er vi begyndt at rette blikket imod at få lidt mere gang i kulturhus delen. Det er vores håb at projekt folkekøkken vil åbne for en masse muligheder i huset, som det halter noget med nu, hvor man dårligt kan lave en kop kaffe i det gamle køkken.

Til slut vil jeg endnu en gang sende alle de frivillige kræfter et venligt tak. Også personalet fortjener lidt skulderklap, da deres grænse mellem frivilligt arbejde og ansat arbejde kan være lidt flydende.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for opbakningen i årets løb, til alle de kræfter der løfter i flok. Vi møder meget velvilje og mange hjælpende kræfter fra alle sider, og det gør bestyrelsesarbejdet til en spændende og positiv opgave at arbejde med.