Beretning for 2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Så forløb endnu et begivenhedsrigt år i Fejø Børne- og Kulturhus(FBKH). Vi har fra august 2016 overdraget driften af skole og SFO til Horslunde Realskole(HR). HR valgte at genansætte vores kompetente lære og SFO personale, således at Astrid og Bielle nu er ansat i HR. Skolebørnene har dermed ikke oplevet skiftet, idet de stadig har en fast skoledag i Horslunde 1 dag om ugen, samt deltager i emneuger, arrangementer med mere. De ydre rammer er, set fra børnehøjde, uændrede.
Til gengæld oplever vi fra FBKH´s bestyrelse det som en lettelse at være fritaget for det ledelsesmæssige ansvar, det er at drive en skole og SFO. Så herfra en stor tak til HR, som hele vejen har stået ved vores side, og ligeledes har stået 100% ved deres hensigtserklæring om at overtage skole og SFO, når første alle de lovgivningsmæssige formalia var i orden.

Der skete det lykkelige at de 6 skolebørn som vi startede ud med i 2015 i 1. og 2. klasse, nu er vokset i antal, således at der i 2016 kunne starte en ny 0. klasse op med 4 nye elever, så HR nu har 10 elever at undervise. Faktisk nåede HR at få statstilskud pr. 5. september 2016 til 11 elever da de havde et ekstra frugt-plukker-barn indskrevet i september. Den økonomiske udfordring blev dermed overkommelig for HR, da FBKH jo stadig afholder alle omkostninger ved bygningsdriften. FBKH levere faciliteterne og HR leverer undervisningen.

I dagtilbuddet havde vi udsigt til at skulle aflevere 4 børn til skolen. Det kunne have været en økonomisk stor udfordring, hvis ikke det var fordi der i årets løb er dukket yderligere 2 børn op i dagtilbuddet, således at der i dag er 6 børn indskrevet i dagtilbuddet. Så samlet set, er vi gået fra at starte op i 2015 med i alt 9 børn i skole og SFO, til nu at have 16 børn i skole og SFO – det er en flot vækst som kan vi være meget stolte af. Rent faktisk har vi lovning på endnu et tilflytterbarn til marts, og der er netop her mellem jul og nytår født et barn på Fejø. Vi håber dermed at have set bunden af børnetallet, og tillader os at konkludere at når man med fasthed i stemmen kan sige at vi har dagtilbud, skole og SFO på Fejø – så tøver nye beboere ikke med at flytte til, og de eksisterende beboere tør at formere sig. Usikkerhed og rygter om skolelukninger kan tage livet af selv de største tilflytterdrømme, og det er dejligt at kunne sige at her kører det, og der er altid plads til én til.

Personalemæssigt har vi med det stigende børnetal kunne udvide medarbejderstaben i takt med tilgangen af børn. Vi har stadig vores rygrad i Birgit på fuld tid, og så har vi desværre måtte tage afsked med Helle der er flyttet i årets løb. I stedet for Helle har vi nu Lotte ansat på 18½ timer og Bielle på 5½ timer. Bielle er ansat i en delt stilling med HR, hvor hun arbejder hendes resterende timer i SFO´en under HR. Heidi er kommet op på 10 timer og sørger for at de pædagogiske rammer er i orden. Slutteligt har vi ansat Stine Gajda (skoleleder på HR) nogle få timer med at hjælpe os med det administrative omkring dagtilbuddet.  Jeg vil gerne rette en stor tak til alle vores medarbejdere som er meget fleksible og yder en stor indsats med at få det hele til at køre. Brok det hører vi aldrig noget af – det er altid bare opgaver vi skal have løst – dejligt.

Samarbejdet med Lolland Kommune har ikke fyldt så meget i bestyrelsens arbejde i 2016, som det af naturlige årsager gjorde i opstartsåret 2015. Vi har vores faste rammer i driftsoverenskomsten på bygningerne og dagtilbuddet der kører uændret til og med 2018, hvorefter den skal genforhandles i løbet af 2018. Indirekte skaffer Lolland kommune os så alligevel nogle udfordringer på halsen. I og med at de har lukket skolen som offentlig, så har de ikke længere en forpligtigelse til at sørge for befordring af børnene, som nu er privatskolebørn – altså kan man også lukke bussen! Heldigvis lykkedes det Fejøforeningen i sidste øjeblik at foranledige en forlængelse af eksistereende busplan i en periode.

Bygningsdriften har i det forgangne år fyldt meget i bestyrelsens arbejde da vi i sommerens løb har udskiftet skolens olieslugende fyr med et nyt og moderne træpile fyr. Et stort arbejde både i projektering og i den fysiske udskiftning. Godt hjulpet af en masse frivillige kræfter, øens beredvillige smed og ikke mindst Keld ude fra Storemosen står vi i dag med et super velkørende træpile fyr der sparer os for ca. 75.000,- kr/år i fyrringsudgifter. Pengene vi sparer bruges løbende på forbedringer og vedligehold på bygningerne, og det er altså noget sjovere at købe nogle nye vinduer end at købe olie. I årets løb har vi endvidere fundet midler til at skolens nabo John med egne og svigerfars frivillige kræfter kunne lægge nyt tag på garageanlægget, så det nu kan lejes ud, og bruges forsvarligt til opbevaring. Rengøringen ligger i trygge hænder ved Lill, som suverænt selv styrer hvor mange timer der er behov for til hverdag, og skruer op og ned for rengøringen i takt med behovet. En god fleksibel løsning, som bestyrelsen værdsætter. Frivillige forældrekræfter m.m. er under Astrids ledelse stille og roligt ved at få ”malet sig igennem huset”, og det har vist nærmest udviklet sig til en månedlig begivenhed med medbragt mad og socialt samvær til alles fornøjelse. Samtidig er det frivillige klippe/beskærer hold ved at få arbejdet sig igennem buskadset, så der kommer lidt lys ind af vinduerne igen. Alle disse frivillige kræfter udgør tilsammen hvad der svarer til en pedelaflønning. De 250.000,- kr. ville vi nødigt undvære i regnskabet, eller sagt på en anden måde så ville FBKH ikke kunne kører uden de frivillige kræfter, som vi fra starten også havde budgetteret med.

Skoledrift, SFO og Dagtilbud har været bestyrelsens primære og vigtigste arbejdsopgave hidtil. At huset også tjener som kulturhus har vi taget lidt som en selvfølgelighed – sådan har det jo altid været; altså at skolen kunne bruges til kulturelle aktiviteter. Bestyrelsens næste større opgave er at få gjort noget ved skolens køkken, som er så nedslidt og mangelfuldt, at det ikke længere er praktisk brugbart. Det er vores håb med tiden at få etableret et køkken med tilhørende spisefaciliteter, sådan at køkkenet kan bruges til at lave mad til en fyldt gymnastiksal og aula, og også kan bruges som et hyggeligt mødested hvor mindre selskaber svarende til en skoleklasse kan lave mad og sidde og spise i køkkenet. Bestyrelsen ønsker kontinuerligt at forbedre kulturhusdelen, således at det bliver til et endnu mere lækkert og indbydende sted at mødes end det allerede er.

Det kommende år 2017 byder formodentlig på vores første helt almindelige år uden overdragelse af aktiviteter eller opstart af nye aktiviteter. I 2017 skal vi prøve vores første hele normale år uden de store økonomiske usikkerheder der har fyldt hverdagen hidtil – det tror jeg også bestyrelsen trænger til.

Økonomisk udviser 2016 et lille plus på 6.145,- kr. Dette resultat er stadig båret af en andel af de ca. 300.000,- kr., som der blev samlet ind i donationer og bidrag tilbage i 2015 – vi hensatte jo 7/12 af det beløb til skoledrift i 2016. Missionen, altså redning af skolen, er fuldført, og pengene er brugt – så det er sagt på jysk” ikke så ringe endda”.

Til bestyrelsen vil jeg gerne sige en stor tak for samarbejdet i løbet af det forgangne år. Undertegnede, Laust, Morten og Kirsten havde tilbage i 2015 givet hinanden håndlag på at ingen slap tøjlerne før end at skolen var reddet, oliefyret udskiftet, og bygningerne sikret som kulturhus, og dagtilbuddet i god drift. Jeg mener af vi nu kan sætte flueben ud for alle punkter – en milepæl er nået. Kirsten har nu måttet erkende at man kun kan være fysisk et sted af gangen, på trods af mange elektroniske hjælpemidler. En stor tak til Kirsten, som har været med lige fra starten som en af de stålsatte. Vi ønsker dig held og lykke ud i dit næste stykke frivillige arbejde, med håbet om at vi stadig kan trække på dig når vi lige har en lille opgave, som passer til dig. Ligeledes en tak til Tine der sprang ind som suppleant i et år, og ligeledes takker af for denne omgang i bestyrelsen.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for opbakningen i årets løb, til alle de kræfter der løfter i flok. Vi møder meget velvilje og mange hjælpende kræfter fra alle sider, og det gør bestyrelsesarbejdet til en spændende og positiv opgave at arbejde med.

 

Åbningsfest mandag 8. august 2016

Mandag 8. august kl. 16.30 på Fejø Skole, Herredsvej 192.

Vi fejrer at Fejø Skole åbner som satellitafdeling til Horslunde Realskole.
Vi gjorde det! Vi fik ændret loven, vi gennemførte et skoleår med egen kraft, da vores folkeskole lukkede, og nu starter det nye samarbejde med Horslunde Realskole. Nye familier og børn er flyttet til Fejø. Der er al mulig grund til at fejre endnu en Fejøsucces!

Årsberetning for 2014-2015

Ved generalforsamlingen 23. februar 2016 afholdt formand Niels Sloth Larsen årsberetning. Den kan læses her:

Den selvejende Institutions Fejø Børne- og Kulturhus ordinære generalforsamling den 23/2-2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Den 26. august 2014 afholdt Lolland kommune et færgemøde på Signe Stubs i Birket, hvor rammerne for den fremtidige færgestruktur blev luftet. I den forbindelse blev øboerne bedt om at komme med en visionsplan for deres øer, således at politikerne havde et grundlag at vurdere det fremtidige færgebehov ud fra. Undertegnede aftalte på færgeturen hjem sammen med Laust, Morten Fokdal, Merete og Birgit Mønsted at vi sammen kunne forfatte en visionsplan.

Den 30. August blev der afholdt et visionsværksted med 35 deltagere. Herefter går førnævnte gruppe i gang med at forfatte en visionsplan, som vi kan sende til kommunen – og dermed argumentere for et stort fremtidigt behov for en færge til et sprudlende helårssamfund med skole, købmand, læge, turister, eksperimentel frizone osv…..

Inden vi når at poste visionsplanen afholder Børne- og Ungeudvalget i Lolland Kommune torsdag aften den 4. sept. 2014 et udvalgsmøde. På dette møde vælger man at følge Lolland Kommunes strategi der hedder at ”nedjustere” i tide; dette munder ud i en beslutning om at lukke Fejø Skole, blot 9 dage efter vi er blevet bedt om en visionsplan…

Visionsgruppen vælger derfor at skrotte arbejdet med visionsplanen og i stedet at bruge kræfterne på at redde skolen, da en visionsplan uden en skole i vores øjne er en helt ufarbar vej. Birgit trækker sig ud, og i stedet kommer Kirsten Sydendal og Jørgen Møller med i gruppen, der nu er blevet til en ”red skolen”-gruppe. Alle sejl bliver sat, alle byrådspolitikere bliver personligt kontaktet, nogle ad flere omgange, for at prøve at skaffe det fornødne flertal for at bevare Fejø Skole. Der bliver indrykket helsides annonce i Folketidende, optræden i DRP4. Søgt foretræde for byrådet den 18. sep. Afholdt møde med folketingspolitikere, for at få pres på ovenfra. Men byrådet står fast og vedtager den 10. oktober 2014 at lukke Fejø Skole. Undervejs fornemmede vi hurtigt at det var en bunden opgave for byrådspolitikkerne – de kunne vælge at stemme for eller at blive smidt ud af deres respektive grupper.

Vi lavede tidligt i forløbet en alternativ plan B om at overtage skolen og sikre den fortsat drift, så fremt Lolland Kommune stod fast på en lukning. Jeg sidder i skolebestyrelsen i Horslunde Realskole, og vi afholdt et bestyrelsesmøde hos mig den 11. sept. 2014, og i
den forbindelse fremviste jeg og Morten Fejø Skole for resten af Horslunde Realskoles bestyrelse og ledelse. Historisk set har en stor del af Fejøbørnene fortsat deres skolegang på Horslunde Realskole, og bestyrelsen fra Horslunde Realskole så straks et stort potentiale i de fantastiske rammer, og dermed var kimen til et fremtidigt samarbejde lagt.

Den 8. oktober 2014 holdt vi første møde med Lolland kommune med 3 punkter på dagsordenen: 1) bevare folkeskolen, 2) etablere privatskole, 3) bevare bygningerne. Punkt 1 blev lukket inden for 1 minut – og så var der kun én vej at gå. En samlet pakke med skole
og kulturhus i ét med et årligt tilskud fra kommunen var herefter vores mål. En længere møderække mundede ud i det, som blev en driftsoverenskomst for bygningerne til kulturhus, med mulighed for at drive skole i bygningerne med et årligt tilskud på 500.
000,- kr. Det samme beløb, som Lolland Kommune selv havde brugt på at drive bygningssættet Fejø Skole for – dog uden løn til pedel og rengøring. Aftalen løber
4 år til den 31/12-2018, og skal genforhandles i løbet af den næste byrådsperiodes 1. virke år., således at en ny aftale altid lapper 1 år ind i næste byrådsperiode. Vi har overtaget bygningerne for 1 kr. Jeg vil i den forbindelse gerne rette en tak til Lolland Kommunes
Viceøkonomichef Svend Erik Olsen, som har lagt stort personligt engagement og kreativitet i at få enderne til at nå sammen.

Den 18 marts 2015 blev der afholdt stiftende generalforsamling for den Selvejende Institution Fejø Børne- og Kulturhus. Og den 1. april 2015 ansatte vi Birgit Jensen som sprang ud med begge ben på dybt vand, som pædagogmedhjælper i vores dagtilbud for ”før skolebørnene”, hvor hun startede med at passe 3 børn. Det blev en noget omtumlet periode frem til den 1. august, hvor Birgit skulle arbejde sammen med Lolland Kommunes SFO-personale her i bygningerne. Det siger sig selv at der mildest talt var dårlig stemning,
idet Birgit nu var privat ansat hos os, og det øvrige personale, som var ansat i Lolland kommune bare gik og ventede på deres fyreseddel. Heldigvis var Helle Madsen stadig tilknyttet på deltid i SFO ́en om eftermiddagen, og Lolland kommune fandt en fast afløser Anielle; som afløste Birgit om eftermiddagen, og de tre fik etableret nogle rammer, som børnene kunne trives under. Så tusind tak til Birgit fordi du turde tage chancen, og fordi du bed tænderne sammen i perioden frem til sommerferien. Jeg vil gerne påpege at alle andre hidtil ikke havde deres personlige forhold inddraget i foretagenet, om end vi nok også kunne ligge søvnløse.

Dagtilbuddet kører nu i faste rammer med et tilskud fra kommunen, som ca. matcher vores omkostninger ved at drive det. Der er fra nytår startet 2 børn mere, således at der i dag er 5 førskolebørn i dagtilbuddet.

Vi får 400.000,- kr. for de første 5 børn, og 73.000,- for de følgende børn pr. år. De 5 børn der er nu, tæller pga. deres alders sammensætning for 5½ barn, hvilket gør at der udover Birgit på de 37 timer også er plads til Bielle på ca. ½ tid, så vi rammer de 49,5 timers åbningstid.

Helt tilbage fra september 2014 har vi haft et tilsagn fra Horslunde Realskole om at de gerne vil drive Fejø Skole som en satellit. Om end vel stort set alle folketingspolitikere, byrådspolitikkere og andet godtfolk ønskede os alt held og lykke med vores ægteskab med Horslunde Realskole, så skulle det vise sig at en enkelt embedsmand kunne stikke en kæp i hjulet ved at nærlæse tvindloven. Tvind loven åbnede ikke mulighed for at undervisningsministeren kunne dispensere og give os lov til at drive satellit skole.

Derfor blev det nødvendigt at lave en lovændring. Sideløbende med alt andet blev der arbejdet intenst på at skaffe først en dispensation, og siden en lovændring. Igen
blev der trukket i alle tråde, og med støtte fra byrådet, sammenslutningen af de 27 danske småøers Dorte Winther, privatskoleforeningens Kurt Ernst, Horslunde Realskoles Stine Gajda, radio og TV optrædener, møder, emails, telefonmøder, og endeligt et foretræde
for folketingets Landdistriktsudvalg den 27. januar 2015 og efterfølgende snak med folketingspolitikere, lykkedes det at få en lovændring igennem, således at folketinget den 21. januar 2016 vedtog ”L 63 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” – Også kaldet ”Fejø loven”. Så fra den 1.august 2016 kan Horslunde Realskole overtage selve undervisningen og SFO ́en her på stedet. I den forbindelse skal der også lyde en tak til Jørgen Møller for hans ihærdige og tilbagevendende opfølgnin
g og oppasning af politikerne – de har det med at glemme, hvis de ikke jævnligt bliver mindet om det, som de har lovet!

I mellemtiden har vi i det indeværende skoleår 2015 /16 drevet en privatskole for de 6 elever, 3 i første og 3 i anden klasse, uden statstilskud, idet vi for det første ikke kunne nå at søge inden for fristen, og for det andet ikke har børn nok (efter den gamle lov). Den
23. juni 2015, ca. 1 mdr. før skolestart havde vi det sidste møde med Lolland Kommune omkring tilskud til drift af skole i et år uden statstilskud. Kommunen strakte sig til at yde 415.234 kr. i tilskud til et års drift, resten ca. 400.000,- kr. skulle vi selv stille med. Så gik
jungletrommerne i gang igen, og i løbet af få dage havde vi tilsagn fra Fejøfonden om bidrag på 125.000,- kr. og private bidrag på 50.000,- kr., hertil kunne vi spare ca. 140.000,- ud af bygningsdriftsoverenskomsten ved selv at være pedel og gøre rent – så vi kunne se at vi havde ca. ½ til 2/3 af de penge som vi selv skulle skaffe, og derfor turde vi gå i gang. Til dato har vi samlet 307.000,- kr. ind, og det rækker til resten af skoleåret, idet vi ved Lill Mortensens hjælp holder rengøringsudgifterne på et minimum,
og ved støtteforeningens hjælp (herunder Hans og Kjeld som pedeller) holder bygningsdriften på et minimum.

Tilbage til skoledelen – Ud over pengene manglede vi også en leder, idet ingen af bestyrelsens medlemmer havde erfaring eller ambitioner om at være daglig leder af en personaleflok på 5 personer + rengøring.

Dagen efter vores beslutning om at drive skole drejede jeg ind omkring Marianne Hertling, som gik og nød sit otium efter mange års tjeneste som leder af Stenoskolen i Nakskov. Heldigvis stod sol, måne og stjerner i vinkel og Marianne sprang efter 10 minutters forher
ligelse af vores situation til som leder i et år af Fejø privatskole. Hun gik ugen efter i gang med at afholde jobsamtaler sammen med Merete for at finde lærer og pædagogkræfter. Herefter bar heldet endnu engang vores vej, og inden for en uge havde vi ansat det fornødne personale, således at Astrid faldt lige ned i vores favn, der sammen med Carsten fra Horslunde Realskole har varetaget undervisningen til alles tilfredshed. Jeg vil i den forbindelse også gerne benytte lejligheden til at byde Astrid (& Finn) velkommen som Fejøboer, idet de har købt hus og er flyttet permanent til øen – vel det man kan kalde en succeshistorie. Carsten er ansat til at undervise én dag om ugen, og tager sig af de bløde fag, som idræt, musik og så natur&teknik, medens Astrid underviser de 4 andre dage i ugen i de mere hard core fag. Børnene, som jo har været gidsler under hele dette cirkus, er faldet trygt til i Astrids favn, og hun favner bredt skal jeg hilse og sige. Så tak til Astrid for at tage kampen op med at vinde ungernes tillid; det har ikke været nemt med alle de skift, som børnene har oplevet i deres forholdsvis korte karriere.

Et sidste ben i vores virksomhed er Skole Fritids Ordningen (SFO), som vi driver sideløbende med dagtilbuddet. Bielle var netop flyttet til Fejø, og blev fra 1. august også ansat til at passe SFO-børnene efter skoletid, og som tidligere nævnt lappe ind over Bir
git i dagtilbuddet. Jeg fornemmer at Bielle er rigtig glad for sit arbejde og børnene, og vi er i bestyrelsen lige så glade for at du kunne springe til med så kort varsel som resten af personalet. Endelig sprang Helle Madsen til da vi senere stod og manglede hjælp – og man
ge tak for din velvilje til det. Økonomien i SFO ́en kører efter samme regler som i resten af kongeriget, og vi ville nok gerne have en håndfuld børn mere før end at vi kan sige den del af virksomheden er økonomisk fornuftig. Men drevet sammen med dagtilbuddet, så h
ænger det med et meget meget meget fleksibelt personale sammen, således at der ikke er mere overlap end nødvendigt, og med Mariannes kyndige ledelse så er vores spild af ressourcer nok meget meget tæt på 0 kr.

Man siger altid at det første år det sværeste, det håber jeg meget på at det holder stik. For hold da op hvor vi bønder (Laust og undertegnede) har måttet tilegne os viden ud i nogle nye ting. Laust har taget lønadministrationen under sine vinger, og på den sparer vi i det første år op mod 25.000,- kr., de lander på et tørt sted, så tak for det.

Morten står for støtteforeningen, som formelt står for at passe bygningerne, så tak for det til Morten og støtteforeningen.

Merete, som lige nu sidder på Sri Lanka har været en stor hjælp både ved sine insisterede TV optrædener og ved udfærdigelse af rammerne for brugen af Fejø Børne- og Kulturhus. Merete har valgt at træde ud af bestyrelsen og har overladt sin plads til Tine Wulff. En stor tak til Merete for sit arbejde, og kampgejst.

I året har vi også ved Kirsten Sydendals kyndige hånd fået en rigtig fin hjemmeside WWW.FBKH.dk, som rummer alle de faktuelle oplysninger, samt en booking liste til skolen. Kirsten har endvidere barslet med en facebookside. Tak for det fine stykke arbejde.
Det var i korte træk, året der gik. Foran os ligger et år med overdragelse af skole og SFO- delen til Horslunde Realskole, samt en fortsat drift af dagtilbud, dog forhåbentlig under ”lettere” ledelse af Stine Gajda – således at bestyrelsen kan trække sig lidt mere fra
det daglige, selv om det altid er hyggeligt at kigge forbi og slå en sludder af.

Vi håber dermed at bygningerne kan få lidt mere bevågenhed fra bestyrelsen. I den forbindelse kan jeg sige at vi har skrevet kontrakt med Dansk Energirådgivning om at søge tilskud til et nyt pillefyr med varmestyring i stedet for den gamle “atomreaktor” vi har stående i kælderen. Vi regner med at skifte oliefyret ud når fyringssæsonen slutter, og dermed ca. halvere vores varmeregning. De penge, som vi sparer – ca. 90.000 ,- kr/år kan vi bruge på yderlige bygningsforbedringer og på at sikre Horslunde Realskoles drift af skole her på Fejø.

Til bestyrelsen vil jeg gerne sige en stor tak for samarbejdet i løbet af det sidste 1½ år, det har til tider været meget op ad bakke, men vi har været gode til at støtte hinanden og hele tiden holdt målet for øje.

Når det i perioder har set helt håbløst ud, så har der alligevel hele tiden været en gnist. Man kan vist roligt sige at vi i den forgangne periode har ydet noget ud over hvad man normalt kan forvente fra en frivillig bestyrelse. Men når man så lige går en tur igennem
børnehuset, og ved at der er flere familier på vej – så er det det hele værd.

Med de ord vil jeg sige tak for forældrenes tillid – uden dem og deres børn, så stod vi ikke her i dag

.

Fejøfejden er startet!

IMG_6404-red

Fejøfejden er en dyst mellem forskellige typer fejøboere og udenøs. Formålet er at indsamle penge til Fejø Børne- og Kulturhus, herunder vores skole.

Lolland Kommune lukkede i 2014 Fejø Skole. Der er i 2016 al mulig grund til at tro at Fejø Skole bliver en satellit under Horslunde Realskole, som ligger på Lolland. Arbejdet med at ændre friskoleloven kører som det skal på Christiansborg uden nævneværdig modstand fra nogen af partierne.

Lolland Kommune har sagt nej til at drive skolen videre i “mellemskoleåret 2015/16”. I dette skoleår har Fejøs forældre derfor været tvunget til at drive en skole uden statstilskud. Politikerne har givet en pose penge, men den rækker ikke. Der mangler 400.000 kr. for at regnskabet ved slutningen af skoleåret 2015/2016 går i 0. De 300.000 er allerede indsamlet, og vi mangler nu bare 100.000 kr.

I dag går der seks elever på skolen, og der er tre børn under skolealderen. Flere børnefamilier vil flytte til øen i 2016, har vi fået tilsagn om, så der er optimisme og al mulig grund til at understøtte denne sag.

Vi kan gøre rigtig mange ting på frivillig basis, og det gør vi. Men mange ting og ydelser kan kun købes for penge. Derfor har vi brug for din hjælp!!

Indbetal på mobilepay 61 18 45 38. Giver du et beløb der slutter på 5, støtter du Indfødteholdet. Giver du et beløb der ender på 6, støtter du Tilflytterholdet.

På forhånd tusind tak for hvert et bidrag!!

Niels Sloth Larsen og Kirsten Sydendal
(Fra Indfødteholdet ;-))

Indbydelse til visionsfest … mit den ganzen molevitten!

Udklip

Lørdag, den 31. oktober samles vi på skolen til den årlige visionsdag, der i år har en masse af sideløbende aktiviteter og desuden slutter af med et brag af en fest.

Denne gang handler visionsdelen om vores alle sammens nye Børne- og Kulturhus. Connie og Jane, der også har faciliteret de tidligere visionsdage, har meldt, at de på frivillig basis vil komme og tage sig af visionsdelen, samle de mange idéer og tanker og hjælpe os med at få dem strikket sammen til noget konkret, som er klart til at føre ud i livet.

Læg gerne hovedet i blød i forvejen. Det kommer mest til at handle om 1: at rejse penge, 2: idéer til yderligere brug af skolen og 3: tiltrækning af nye familier med børn til øen. Måske bliver du inspireret til at bidrage til lige præcis den idé, der kan gøre en kæmpe forskel.

Parallelt med workshoppen foregår der også andre spændende ting for dem, der måske ikke har lyst til visionsseminaret:

Om eftermiddagen huserer Fru Whittas køkkenskole i skolekøkkenet. Her kan man melde sig til og være med til at kreere aftenens festmåltid. Børnene arbejder med aftenens kreative udtryk, bagning af eftermiddagskage mv. og andre med indslag til aftenens underholdning.

Festaftenen rummer et par solide overraskelser, blandt andet standupperen Mette Frobenius og en stor auktion … For svesken på disken: Skolen skal bruge penge. Så vi håber, nogle vil donere en rigtig god ting, der så kan udloddes på aftenens underholdende auktion og sælges til overpris, hvilken går direkte og ubeskåret til skolen.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 18. oktober.

Man kan tilmelde sig til hele dagen, udelukkende til visionsdelen, udelukkende til køkkenskolen, udelukkende til festen, udelukkende som hjælper eller facilitator på de parallelle aktiviteter, som børnepasser eller måske som taxachauffør efter aftenens fest … Måske kan du selv finde på mere?

Desuden kan man meddele, om man har en ting, man gerne vil donere til auktionen. Tingen skal have en værdi af mindst 300 kr. Kontakt Minna Raabo Larsen, hvis du har noget, du vil give.

Priser:

Frokost, kr. 25,-
Kaffe/kage, kr. 25,-
3-retters festmiddag, kr. 150,-
Vand, kr. 10,-
Øl, kr. 15,-
Vin, fl., kr. 75,-

Tilmelding kan ske til Lene Støvring på e-mail Lstoevring@hotmail.com, mobil 20 18 49 44 (kun fra kl. 18-20) eller ved at smide en seddel i postkassen på Storemosevej 36.

Yderligere information følger løbende her og på Facebooksiden.

En rigtig god dag

Fejø Børne- og Kulturhus holdt åbningsfest 8. august 2015. Der var rød indvielsessnor, der blev klippet, fællesfrokost, rundbold og selvfølgelig taler – formand Niels bød velkommen, Merete præsenterede personalet og såvel viceborgmester Henrik Høegh og Horslunde Realskoles leder Stine Gajda holdt taler og ønskede tillykke.

Henrik Høegh sagde blandt andet:
“I skal vide, at I har været i vores tanker rigtigt længe. Det er svært, når pengene er små, men det er en fornøjelse at møde en gruppe der er så engageret, som dem I havde valgt til at tage forhandlingerne med os. Den positive indstilling, man mødte med … I skal vide, at vi har mange henvendelser, og mange kontakter med nogle, der er kede af at økonomien er stram. Men jer, der kom, I erkendte, at der var nogle økonomiske vilkår, og så var oplægget, hvordan kommer vi videre herfra. Så er det faktisk en fornøjelse at være politiker, for så er der rigtigt meget, der kan lade sig gøre. Det engagement og den vilje til, at det skal lykkes, det er jo i virkeligheden det, der skal løfte og vende holdningen i hele kommunen. Så en stor, stor tak for det.
Jeg kan ikke lade være med at sige, at den drive, I har, det engagement, det er faktisk også det, der er afspejlet i ‪#‎Lollandfalsterlovestorm‬. Altså ligesom: Nu kan det være nok, nu skal vi vise, og det her det skal vi have til at lykkes. Det er rigtigt dejligt at opleve. Jeg siger heller ikke for meget, hvis jeg siger at I i øjeblikket er ved at skrive Danmarkshistorie, ved at sige nej: vi prøver det, vi gør det!””

Stine Gajda ønskede også tillykke og takkede for, at bestyrelsen i sin velkomst lovede at passe godt på skolen, indtil hun og Horslunde Realskole ifølge planen overtage skolen fra skoleåret 2016/17 – som de glæder sig til. For, som hun sagde: ”Nu indledte Henrik Høegh med at sige, at I har været i kommunens tanker … jeg vil gå skridtet videre, for os har I været i vores hjerter.”

Efter rundboldkampen (som ungerne selvfølgelig vandt) var der is til alle. Og det havde været en god dag, ikke kun for de voksne. Katrine på 8 gjorde et ihærdigt forsøg på at overbevise sin mor om, at det ikke var så vigtigt, at det var søndag i morgen, for hun skulle altså i skole.

Og … da oprydning og de sidste snakke var ved at være overstået, blev dagen lige fem grader bedre. For ude på trappen stod et ungt par med to små børn – om de var kommet for sent til arrangementet? De var hernede og kigge på huse. Og de ville rigtig gerne se Fejøs skole og børnehus. Så de fik selvfølgelig en rundvisning og en Fejø-snak.

Så kan det godt være, at borgmester Holger Schou mener, at ” øerne bliver stille og roligt affolkede, og det er et faktum” (http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE2783694/lolland-efterlyser-national-strategi-for-smaa-oeers-fremtid/) – men Fejø vil det anderledes.

/MRF