Formandens beretning 2018

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

2018 har stået i børnenes tegn. Vi er gået fra at have 8 børn i én gruppe til nu at have 13 børn fordelt i to grupper med de helt små blebørn (vuggestue) i en gruppe og de lidt større førskolebørn i en anden gruppe (børnehave). Det lader ikke til at stoppe med det, da der er indmeldt et barn mere, samt yderligere 1 på vej + det løse. Det har betydet at pladsen er ved at blive lidt trang, og derfor er det tidligere musiklokale inddraget til vuggestue, og børnehaven får dermed al den tidligere plads i dagtilbuddet.

Derfor har vi været nødt til at flytte musikundervisningen med instrumenter ind i mødelokalet, som nu både har funktion af musik og mødelokale. Det er også et overordnet tema for hele den gamle skole – lokalerne opfylder eller bliver i fremtiden nødt til at opfylde flere funktioner.

Bestyrelsens 1. prioritet er at drive et dagtilbud for førskolebørnene og sørge for passende lokaler hertil. Vores 2. prioritet er at stille passende rammer til rådighed for Horslunde Realskoles skole og SFO. 3. prioritet er at stille faciliteter til rådighed for kulturhuset. Vi arbejder hele tiden med at tilpasse rammerne efter behovet. Som nævnt har vi netop rykket musik og mødelokale sammen for at skaffe et lokale mere til dagtilbuddet. Skolen har i mange år kunnet klare sig med 2 undervisningslokaler, ingen ved hvad fremtiden bringer, men bliver det nødvendigt så skaffer vi også den plads der måtte være behov for til det formål – så må kulturen rykke lidt sammen eller dele med andre. Det forholder sig heldigvis sådan at langt størstedelen af de kulturaktiviteter der foregår i bygningen er efter skoletid, så det skal nok gå.

Renoveringen af det gamle skolekøkken er nært forestående. Vi har samlet 1.150.000,- kr. sammen at bygge for. Vi planlægger at starte byggeriet hen over sommeren. Når køkkenet er færdigt kommer turen til 2. etape, det gamle ubrugte skolelokale, hvor vi tænker at flytte biblioteket hen efter en grundig renovering af lokalet. Der hvor biblioteket ligger nu planlægger vi i nær tilknytning til det nye køkken derefter at nyindrettet et møde, spise og undervisningslokale som kan bruges af både skole, foreninger og andre der måtte have behov for disse faciliteter. Vi har ikke penge til 2. etape nu, så hvornår det bliver, er uvist. Før end vi når til dette har vi forestående udskiftning af skotrender mod gymnastiksalen og lidt nye vinduer, samt en bålhytte til at styrke de udendørs faciliteter for dagtilbuddet, så pengene får hurtigt ben at gå på.

Vi har i løbet af 2018 fået nye driftsoverenskomster på plads for perioden 2019-2022, de bød på en lille forbedring, således at vi fremover får den moms vi lægger ud refunderet. Desværre betyder det også at vi fremover skal aflevere fondsmoms af de donationer vi modtager fra private fonde. Nettoresultatet er dog positivt da mange af bygningsudgifterne er med moms og betalt af kommunen i driftsoverenskomsten på bygningerne – så lige på den del rækker pengene nu 25% længere. Øvrige vilkår i driftsoverenskomsterne er uændrede, så vi ved hvad vi har at rette os efter de næste 4 år. Det betyder at der ikke råd til at aflønne en pedel og der heller ikke er råd til at ansætte en leder af dagtilbuddet – så bestyrelsen og formanden kommer ikke til at kede sig de næste 4 år.

Personalemæssigt udvider vi i takt med det stigende børnetal. Det har betydet at vi har været ude og ansætte både en pædagog og en pædagogmedhjælper mere. Endvidere har vi haft en ansat på orlov i en periode, som også har givet et hul vi har måttet fylde med en midlertidig ansat medhjælper. Det betyder at vi i dag har Birgit, Danielle og Amanda på fuld tid, samt Kikki på 28 timer og Bielle på 8 timer, altså 4 fuldtidsansatte nu samt 2-3 vikarer der springer ind ved ferier og sygdom. Hertil har vi i perioder også en praktikant ind over.

At holde styr på 6-7 medarbejdere uden at have en egentlig leder i dagtilbuddet kan være en udfordring både for bestyrelsen, men også for de ansatte. Vi har måtte tage afsked med medarbejdere, som ikke kunne arbejde under denne struktur. Ved ny ansættelser er det derfor en del af pakken at kunne begå sig i et miljø uden en høvding på pletten i alle vores 50 åbningstimer om ugen. Jeg vil dog gerne rose de ansatte for at klare opgaven fantastisk godt. Der er en rigtig god stemning i dagtilbuddet, og både voksne og børn trives så det er en fornøjelse at overvære.

Som noget nyt har de ansatte og bestyrelsen været på en ryste-sammen-aften-tur for at styrke sammenholdet, det var en succes og derfor næppe sidste gang. Bestyrelsesmedlemmerne har i 2018 deltaget i første del af personalemøderne, samt deltaget i dagtilbuddets forældremøder for at sikre god kommunikation.

Økonomien i 2018 udviser et overskud, båret af et år uden bygningsinvesteringer. Dagtilbuddets økonomi vokser sammen med det stigende børnetal og i 2019 runder vi formentlig 2,0 mio. i total budget for både bygninger og børn.

Fejø blev Årets landsby 2018, og Fejø Børne- og Kulturhus var uden tvivl en krumtap i nævnets vurdering, og vi fik også lov til at ligge faciliteter til fejring af en festlig kåring. Selvfølgelig er det de andre 364 dage hvor børnene løber ud og ind af døren der vægter mest, men det er også dejligt med anerkendelse af det store stykke arbejde mange mennesker ligger i at holde butikken her kørende.

Med det vil jeg gerne sige tak for endnu et godt og positivt år til medarbejdere, frivillige, forældre og bestyrelsen.

Reklamer

Formandens beretning 2017

Ved Niels Sloth Larsen.

2017 blev vores første hele normale år, hvor vi ”kun” har haft dagtilbuddet og bygningssættet som vores ansvarsområde. Horslunde Realskole har nu siden august 2016 haft ansvaret for skole og SFO. Et samarbejde som vi er uendeligt glade for, og som fungerer rigtigt godt. Den gængse opfattelse er at vi er én stor integreret institution med dagtilbud, skole og SFO hvor grænserne i det daglige ikke bemærkes, hverken af børn, forældre eller ansatte. At dette er lykkedes så godt skal nok et stykke hen ad vejen tilskrives at Stine Gajda i det daglige fungerer som leder for os i dagtilbuddet også, ud over hendes primære opgave med at lede Horslunde Realskole og tilhørende Fejø skole og SFO afdeling.

I 2017 kunne der starte 2 børn i 0. klasse. Med tilgang af den første nyfødte fejbatting i mange år og tilflyttere har vi endnu engang haft et år med fremgang på 2 børn i dagtilbuddet, således at vi nu er oppe på 8 børn, hvoraf en enkelt er ved at nå skolealderen. Kigger vi fremad, skulle 2018 også have muligheden for at bringe os endnu flere børn i dagtilbuddet, da der efter forlydende skulle være 4 nyfødte på vej i løbet af et års tid. Personalemæssigt giver det lidt arbejde med løbende at tilpasse vagtplanen, som er dikteret af antallet af børn. Vores driftsoverenskomst med Lolland Kommune afregner os efter antallet af børn, så der er jævnligt behov for tilpasning. Så længe tilpasningen er i opadgående retning, så er det jo i den grad en positiv opgave, som mange andre landdistrikter må misunde os.

Personalemæssigt har vi den faste garde med Birgit på fuld tid, og Heidi og Bielle på deltid. Lotte valgte at stoppe med udgangen af 2017, hvor Kikki så sprang til og nu ligeledes er ansat på deltid. Hertil har vi Danielle og Peter som deler rengøringsopgaven.

Vi er nu gået fra at være en lille udvidet dagpleje med 4 børn til at være lidt mere institutions-agtige med flere børn og ansatte. Dette giver nogle andre udfordringer, specielt kvag Fejø ́s multikulturelle befolkningssammensætning. P.t. er 7 af de 8 børn velsignet med et ekstra modersmål, italiensk, spansk, iransk og polsk. Dette giver selvsagt nogle pædagogiske udfordringer, som personalet tager med oprejst pande. Erfaringen taler dog klart til vores fordel, da de 2 sporgede børn i dag klarer sig flot i skolen efter en god ”grunduddannelse” i Fejø børnehus. Pædagogiske læreplaner, KIDS-rapporter, handleplaner, underretninger, 2-sprogskonsulenter, arbejdstilsyn, apv-vurderinger, børneattester osv osv. Alle disse ting fylder hverdagen for ansatte og ledelse i en grad, så det nogen gange kan være svært at huske det primære – hold nu op, hvor man kan undre sig over hvordan vi voksne selv overlevede en barndom uden alle disse fine instrumenter? Nå – spøg til side, det er jo nok meget godt alt sammen, og en stor tak til personalet og Stine for at klø på med opgaverne, og ikke lade sig slå ud af rigide regler og overvågning.

 

2017 blev året hvor vi med frivillige kræfter og indkøbt håndværkerhjælp fik restaureret aulaen, malet gangen, malet gymnastiksalen, lavet nyt låsesystem, nye brusekabiner, ny legeplads, nyt gulv og malet i ungdomsklubben i kælderen. Alt sammen muliggjort af frivillige donationer og en masse frivillige kræfter.

2017 blev også året hvor vi satte et nyt skib i søen, nemlig en gennemgribende renovering af det gamle skolekøkken, vi har brugt 20.000,- kr. på at få udarbejdet en professionel projektbeskrivelse af ”Folkekøkken i Fejø Børne- og Kulturhus”. Lars Johansen (Andemosegården) hjælper os med at skrive fondsansøgningerne, og for indeværende har vi fået 100.000,- fra Fejø Fonden, 25.000,- fra SFDS-fonden og et tilsagn om 350.000,- fra Landdistriktspuljen. Ansøgningsprocessen fortsætter resten af 2018, hvorefter vi gør status, og ser hvor langt midlerne rækker.

Vores økonomi i 2017 bærer præg af netop nævnte aktiviteter med et års resultat på -51.764,28 kr. Resultatet er som forventet, og vi har stort set brugt de midler, som vi har til rådighed. I et halvt kommunalt regnskab som vores aktiverer man ikke investeringer i f.eks. en ombygning eller et nyt pilefyr. Det betyder at et år, som 2017 hvor vi investerer meget – så kommer man ud med et minus. Overordnet set så mener bestyrelsen at Fejø Børne- og Kulturhus har fået et kvalitetsmæssigt løft de sidste 2 år, så vi står med et bygningssæt, som er i bedre stand, og billigere at drive. Dette vil dog aldrig kunne fremgå af vores regnskab i form af større egenkapital – hvilket vi dog selv synes vi har genereret. Regnskabet udviser en egenkapital på 168.733,74 kr. Trækker vi de øremærkede køkkenbevillinger fra, så har vi en formue på 43.733,- kr. , hvilket vi mener er passende da vores bygningstilskud og vores driftstilskud til dagtilbuddet begge forudbetales, og vores likviditet dermed aldrig er presset. Begge vores driftsoverenskomster skal genforhandles i 2018 med virkning fra 1/1-2019.

I de første 3 år af FBKH ́s levetid har bestyrelsens fokus i overvejende grad været rette imod at sikre dagtilbud, skole og SFO. Her i løbet af 2017 er vi begyndt at rette blikket imod at få lidt mere gang i kulturhus delen. Det er vores håb at projekt folkekøkken vil åbne for en masse muligheder i huset, som det halter noget med nu, hvor man dårligt kan lave en kop kaffe i det gamle køkken.

Til slut vil jeg endnu en gang sende alle de frivillige kræfter et venligt tak. Også personalet fortjener lidt skulderklap, da deres grænse mellem frivilligt arbejde og ansat arbejde kan være lidt flydende.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for opbakningen i årets løb, til alle de kræfter der løfter i flok. Vi møder meget velvilje og mange hjælpende kræfter fra alle sider, og det gør bestyrelsesarbejdet til en spændende og positiv opgave at arbejde med.

Beretning for 2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Så forløb endnu et begivenhedsrigt år i Fejø Børne- og Kulturhus(FBKH). Vi har fra august 2016 overdraget driften af skole og SFO til Horslunde Realskole(HR). HR valgte at genansætte vores kompetente lære og SFO personale, således at Astrid og Bielle nu er ansat i HR. Skolebørnene har dermed ikke oplevet skiftet, idet de stadig har en fast skoledag i Horslunde 1 dag om ugen, samt deltager i emneuger, arrangementer med mere. De ydre rammer er, set fra børnehøjde, uændrede.
Til gengæld oplever vi fra FBKH´s bestyrelse det som en lettelse at være fritaget for det ledelsesmæssige ansvar, det er at drive en skole og SFO. Så herfra en stor tak til HR, som hele vejen har stået ved vores side, og ligeledes har stået 100% ved deres hensigtserklæring om at overtage skole og SFO, når første alle de lovgivningsmæssige formalia var i orden.

Der skete det lykkelige at de 6 skolebørn som vi startede ud med i 2015 i 1. og 2. klasse, nu er vokset i antal, således at der i 2016 kunne starte en ny 0. klasse op med 4 nye elever, så HR nu har 10 elever at undervise. Faktisk nåede HR at få statstilskud pr. 5. september 2016 til 11 elever da de havde et ekstra frugt-plukker-barn indskrevet i september. Den økonomiske udfordring blev dermed overkommelig for HR, da FBKH jo stadig afholder alle omkostninger ved bygningsdriften. FBKH levere faciliteterne og HR leverer undervisningen.

I dagtilbuddet havde vi udsigt til at skulle aflevere 4 børn til skolen. Det kunne have været en økonomisk stor udfordring, hvis ikke det var fordi der i årets løb er dukket yderligere 2 børn op i dagtilbuddet, således at der i dag er 6 børn indskrevet i dagtilbuddet. Så samlet set, er vi gået fra at starte op i 2015 med i alt 9 børn i skole og SFO, til nu at have 16 børn i skole og SFO – det er en flot vækst som kan vi være meget stolte af. Rent faktisk har vi lovning på endnu et tilflytterbarn til marts, og der er netop her mellem jul og nytår født et barn på Fejø. Vi håber dermed at have set bunden af børnetallet, og tillader os at konkludere at når man med fasthed i stemmen kan sige at vi har dagtilbud, skole og SFO på Fejø – så tøver nye beboere ikke med at flytte til, og de eksisterende beboere tør at formere sig. Usikkerhed og rygter om skolelukninger kan tage livet af selv de største tilflytterdrømme, og det er dejligt at kunne sige at her kører det, og der er altid plads til én til.

Personalemæssigt har vi med det stigende børnetal kunne udvide medarbejderstaben i takt med tilgangen af børn. Vi har stadig vores rygrad i Birgit på fuld tid, og så har vi desværre måtte tage afsked med Helle der er flyttet i årets løb. I stedet for Helle har vi nu Lotte ansat på 18½ timer og Bielle på 5½ timer. Bielle er ansat i en delt stilling med HR, hvor hun arbejder hendes resterende timer i SFO´en under HR. Heidi er kommet op på 10 timer og sørger for at de pædagogiske rammer er i orden. Slutteligt har vi ansat Stine Gajda (skoleleder på HR) nogle få timer med at hjælpe os med det administrative omkring dagtilbuddet.  Jeg vil gerne rette en stor tak til alle vores medarbejdere som er meget fleksible og yder en stor indsats med at få det hele til at køre. Brok det hører vi aldrig noget af – det er altid bare opgaver vi skal have løst – dejligt.

Samarbejdet med Lolland Kommune har ikke fyldt så meget i bestyrelsens arbejde i 2016, som det af naturlige årsager gjorde i opstartsåret 2015. Vi har vores faste rammer i driftsoverenskomsten på bygningerne og dagtilbuddet der kører uændret til og med 2018, hvorefter den skal genforhandles i løbet af 2018. Indirekte skaffer Lolland kommune os så alligevel nogle udfordringer på halsen. I og med at de har lukket skolen som offentlig, så har de ikke længere en forpligtigelse til at sørge for befordring af børnene, som nu er privatskolebørn – altså kan man også lukke bussen! Heldigvis lykkedes det Fejøforeningen i sidste øjeblik at foranledige en forlængelse af eksistereende busplan i en periode.

Bygningsdriften har i det forgangne år fyldt meget i bestyrelsens arbejde da vi i sommerens løb har udskiftet skolens olieslugende fyr med et nyt og moderne træpile fyr. Et stort arbejde både i projektering og i den fysiske udskiftning. Godt hjulpet af en masse frivillige kræfter, øens beredvillige smed og ikke mindst Keld ude fra Storemosen står vi i dag med et super velkørende træpile fyr der sparer os for ca. 75.000,- kr/år i fyrringsudgifter. Pengene vi sparer bruges løbende på forbedringer og vedligehold på bygningerne, og det er altså noget sjovere at købe nogle nye vinduer end at købe olie. I årets løb har vi endvidere fundet midler til at skolens nabo John med egne og svigerfars frivillige kræfter kunne lægge nyt tag på garageanlægget, så det nu kan lejes ud, og bruges forsvarligt til opbevaring. Rengøringen ligger i trygge hænder ved Lill, som suverænt selv styrer hvor mange timer der er behov for til hverdag, og skruer op og ned for rengøringen i takt med behovet. En god fleksibel løsning, som bestyrelsen værdsætter. Frivillige forældrekræfter m.m. er under Astrids ledelse stille og roligt ved at få ”malet sig igennem huset”, og det har vist nærmest udviklet sig til en månedlig begivenhed med medbragt mad og socialt samvær til alles fornøjelse. Samtidig er det frivillige klippe/beskærer hold ved at få arbejdet sig igennem buskadset, så der kommer lidt lys ind af vinduerne igen. Alle disse frivillige kræfter udgør tilsammen hvad der svarer til en pedelaflønning. De 250.000,- kr. ville vi nødigt undvære i regnskabet, eller sagt på en anden måde så ville FBKH ikke kunne kører uden de frivillige kræfter, som vi fra starten også havde budgetteret med.

Skoledrift, SFO og Dagtilbud har været bestyrelsens primære og vigtigste arbejdsopgave hidtil. At huset også tjener som kulturhus har vi taget lidt som en selvfølgelighed – sådan har det jo altid været; altså at skolen kunne bruges til kulturelle aktiviteter. Bestyrelsens næste større opgave er at få gjort noget ved skolens køkken, som er så nedslidt og mangelfuldt, at det ikke længere er praktisk brugbart. Det er vores håb med tiden at få etableret et køkken med tilhørende spisefaciliteter, sådan at køkkenet kan bruges til at lave mad til en fyldt gymnastiksal og aula, og også kan bruges som et hyggeligt mødested hvor mindre selskaber svarende til en skoleklasse kan lave mad og sidde og spise i køkkenet. Bestyrelsen ønsker kontinuerligt at forbedre kulturhusdelen, således at det bliver til et endnu mere lækkert og indbydende sted at mødes end det allerede er.

Det kommende år 2017 byder formodentlig på vores første helt almindelige år uden overdragelse af aktiviteter eller opstart af nye aktiviteter. I 2017 skal vi prøve vores første hele normale år uden de store økonomiske usikkerheder der har fyldt hverdagen hidtil – det tror jeg også bestyrelsen trænger til.

Økonomisk udviser 2016 et lille plus på 6.145,- kr. Dette resultat er stadig båret af en andel af de ca. 300.000,- kr., som der blev samlet ind i donationer og bidrag tilbage i 2015 – vi hensatte jo 7/12 af det beløb til skoledrift i 2016. Missionen, altså redning af skolen, er fuldført, og pengene er brugt – så det er sagt på jysk” ikke så ringe endda”.

Til bestyrelsen vil jeg gerne sige en stor tak for samarbejdet i løbet af det forgangne år. Undertegnede, Laust, Morten og Kirsten havde tilbage i 2015 givet hinanden håndlag på at ingen slap tøjlerne før end at skolen var reddet, oliefyret udskiftet, og bygningerne sikret som kulturhus, og dagtilbuddet i god drift. Jeg mener af vi nu kan sætte flueben ud for alle punkter – en milepæl er nået. Kirsten har nu måttet erkende at man kun kan være fysisk et sted af gangen, på trods af mange elektroniske hjælpemidler. En stor tak til Kirsten, som har været med lige fra starten som en af de stålsatte. Vi ønsker dig held og lykke ud i dit næste stykke frivillige arbejde, med håbet om at vi stadig kan trække på dig når vi lige har en lille opgave, som passer til dig. Ligeledes en tak til Tine der sprang ind som suppleant i et år, og ligeledes takker af for denne omgang i bestyrelsen.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for opbakningen i årets løb, til alle de kræfter der løfter i flok. Vi møder meget velvilje og mange hjælpende kræfter fra alle sider, og det gør bestyrelsesarbejdet til en spændende og positiv opgave at arbejde med.

 

Åbningsfest mandag 8. august 2016

Mandag 8. august kl. 16.30 på Fejø Skole, Herredsvej 192.

Vi fejrer at Fejø Skole åbner som satellitafdeling til Horslunde Realskole.
Vi gjorde det! Vi fik ændret loven, vi gennemførte et skoleår med egen kraft, da vores folkeskole lukkede, og nu starter det nye samarbejde med Horslunde Realskole. Nye familier og børn er flyttet til Fejø. Der er al mulig grund til at fejre endnu en Fejøsucces!

11. juli 2015 – Nyt fra formanden

logo

Kære forældre.

Vi har i går fået tilsagn fra Marianne Hertling (Herredsvej 35) om at hun vil tage ansvaret for at lede Fejø skole med alt den praktiske planlægning omkring skemaer, undervisning og vagtplaner m.m. i et år, indtil Horslunde Realskole (HR) kan tage over. For dem som ikke måtte vide det, så er Marianne netop gået på pension fra en mangeårig stilling som leder af Stenoskolen i Nakskov – så det er vi meget glade for at hun har sagt ja til at hjælpe os med. Stine Gajda fra HR og Marianne kender hinanden godt, så de to får nemt ved at arbejde sammen i det kommende år, således at vi får en god tilknytning til HR.

I den kommende uge 29 holder vi ansættelsessamtaler for én lærer og én pædagog, hertil kommer Carsten Hasfeldt fra Horslunde Realskole i en delt ansættelse samt selvfølgelig Birgit.

Vi er nu i gang med den praktiske overtagelse af bygningerne (skøde m.m.), samt at søge og samle de sidste penge vi skal bruge til et års drift – således at vi ikke ”spilder” det meste af vores underskudsgaranti allerede det første år. Underskudsgarantien var oprindeligt tænkt til medfinansiering/garanti i forhold til bygningsforbedringer.

Åbne- og lukketider bliver formodentlig uændret –Marianne planlægger.

Forældrebetalingen for skolen bliver 885 kr/mdr * 12 mdr. (samme som på HR).

Forældrebetalingen for SFO bliver  1.368 kr/mdr * 12 mdr. (sammen som kommunal).

Skolestart mandag den 10. august.

Ferieplanen bliver formodentlig som på HR – Marianne planlægger.

I hører nærmere omkring den praktiske del  af indmeldelse og forældrebetaling.

Vi går med en stille plan om at holde indvielse lørdag den 8. August for Fejø Børne- og Kulturhus, så sæt bare et lille kryds der, så må vi se hvad kræfterne rækker til, men vi skal næsten lige mødes en gang inden skolestart.

I hører nærmere efterhånden som brikkerne falder på plads.

Selvejende Institution Fejø Børne- og Kulturhus
C/O Formand Niels Sloth Larsen
Storemosevej 115
4944 Fejø
Tlf. 40293288