Beretning for 2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Så forløb endnu et begivenhedsrigt år i Fejø Børne- og Kulturhus(FBKH). Vi har fra august 2016 overdraget driften af skole og SFO til Horslunde Realskole(HR). HR valgte at genansætte vores kompetente lære og SFO personale, således at Astrid og Bielle nu er ansat i HR. Skolebørnene har dermed ikke oplevet skiftet, idet de stadig har en fast skoledag i Horslunde 1 dag om ugen, samt deltager i emneuger, arrangementer med mere. De ydre rammer er, set fra børnehøjde, uændrede.
Til gengæld oplever vi fra FBKH´s bestyrelse det som en lettelse at være fritaget for det ledelsesmæssige ansvar, det er at drive en skole og SFO. Så herfra en stor tak til HR, som hele vejen har stået ved vores side, og ligeledes har stået 100% ved deres hensigtserklæring om at overtage skole og SFO, når første alle de lovgivningsmæssige formalia var i orden.

Der skete det lykkelige at de 6 skolebørn som vi startede ud med i 2015 i 1. og 2. klasse, nu er vokset i antal, således at der i 2016 kunne starte en ny 0. klasse op med 4 nye elever, så HR nu har 10 elever at undervise. Faktisk nåede HR at få statstilskud pr. 5. september 2016 til 11 elever da de havde et ekstra frugt-plukker-barn indskrevet i september. Den økonomiske udfordring blev dermed overkommelig for HR, da FBKH jo stadig afholder alle omkostninger ved bygningsdriften. FBKH levere faciliteterne og HR leverer undervisningen.

I dagtilbuddet havde vi udsigt til at skulle aflevere 4 børn til skolen. Det kunne have været en økonomisk stor udfordring, hvis ikke det var fordi der i årets løb er dukket yderligere 2 børn op i dagtilbuddet, således at der i dag er 6 børn indskrevet i dagtilbuddet. Så samlet set, er vi gået fra at starte op i 2015 med i alt 9 børn i skole og SFO, til nu at have 16 børn i skole og SFO – det er en flot vækst som kan vi være meget stolte af. Rent faktisk har vi lovning på endnu et tilflytterbarn til marts, og der er netop her mellem jul og nytår født et barn på Fejø. Vi håber dermed at have set bunden af børnetallet, og tillader os at konkludere at når man med fasthed i stemmen kan sige at vi har dagtilbud, skole og SFO på Fejø – så tøver nye beboere ikke med at flytte til, og de eksisterende beboere tør at formere sig. Usikkerhed og rygter om skolelukninger kan tage livet af selv de største tilflytterdrømme, og det er dejligt at kunne sige at her kører det, og der er altid plads til én til.

Personalemæssigt har vi med det stigende børnetal kunne udvide medarbejderstaben i takt med tilgangen af børn. Vi har stadig vores rygrad i Birgit på fuld tid, og så har vi desværre måtte tage afsked med Helle der er flyttet i årets løb. I stedet for Helle har vi nu Lotte ansat på 18½ timer og Bielle på 5½ timer. Bielle er ansat i en delt stilling med HR, hvor hun arbejder hendes resterende timer i SFO´en under HR. Heidi er kommet op på 10 timer og sørger for at de pædagogiske rammer er i orden. Slutteligt har vi ansat Stine Gajda (skoleleder på HR) nogle få timer med at hjælpe os med det administrative omkring dagtilbuddet.  Jeg vil gerne rette en stor tak til alle vores medarbejdere som er meget fleksible og yder en stor indsats med at få det hele til at køre. Brok det hører vi aldrig noget af – det er altid bare opgaver vi skal have løst – dejligt.

Samarbejdet med Lolland Kommune har ikke fyldt så meget i bestyrelsens arbejde i 2016, som det af naturlige årsager gjorde i opstartsåret 2015. Vi har vores faste rammer i driftsoverenskomsten på bygningerne og dagtilbuddet der kører uændret til og med 2018, hvorefter den skal genforhandles i løbet af 2018. Indirekte skaffer Lolland kommune os så alligevel nogle udfordringer på halsen. I og med at de har lukket skolen som offentlig, så har de ikke længere en forpligtigelse til at sørge for befordring af børnene, som nu er privatskolebørn – altså kan man også lukke bussen! Heldigvis lykkedes det Fejøforeningen i sidste øjeblik at foranledige en forlængelse af eksistereende busplan i en periode.

Bygningsdriften har i det forgangne år fyldt meget i bestyrelsens arbejde da vi i sommerens løb har udskiftet skolens olieslugende fyr med et nyt og moderne træpile fyr. Et stort arbejde både i projektering og i den fysiske udskiftning. Godt hjulpet af en masse frivillige kræfter, øens beredvillige smed og ikke mindst Keld ude fra Storemosen står vi i dag med et super velkørende træpile fyr der sparer os for ca. 75.000,- kr/år i fyrringsudgifter. Pengene vi sparer bruges løbende på forbedringer og vedligehold på bygningerne, og det er altså noget sjovere at købe nogle nye vinduer end at købe olie. I årets løb har vi endvidere fundet midler til at skolens nabo John med egne og svigerfars frivillige kræfter kunne lægge nyt tag på garageanlægget, så det nu kan lejes ud, og bruges forsvarligt til opbevaring. Rengøringen ligger i trygge hænder ved Lill, som suverænt selv styrer hvor mange timer der er behov for til hverdag, og skruer op og ned for rengøringen i takt med behovet. En god fleksibel løsning, som bestyrelsen værdsætter. Frivillige forældrekræfter m.m. er under Astrids ledelse stille og roligt ved at få ”malet sig igennem huset”, og det har vist nærmest udviklet sig til en månedlig begivenhed med medbragt mad og socialt samvær til alles fornøjelse. Samtidig er det frivillige klippe/beskærer hold ved at få arbejdet sig igennem buskadset, så der kommer lidt lys ind af vinduerne igen. Alle disse frivillige kræfter udgør tilsammen hvad der svarer til en pedelaflønning. De 250.000,- kr. ville vi nødigt undvære i regnskabet, eller sagt på en anden måde så ville FBKH ikke kunne kører uden de frivillige kræfter, som vi fra starten også havde budgetteret med.

Skoledrift, SFO og Dagtilbud har været bestyrelsens primære og vigtigste arbejdsopgave hidtil. At huset også tjener som kulturhus har vi taget lidt som en selvfølgelighed – sådan har det jo altid været; altså at skolen kunne bruges til kulturelle aktiviteter. Bestyrelsens næste større opgave er at få gjort noget ved skolens køkken, som er så nedslidt og mangelfuldt, at det ikke længere er praktisk brugbart. Det er vores håb med tiden at få etableret et køkken med tilhørende spisefaciliteter, sådan at køkkenet kan bruges til at lave mad til en fyldt gymnastiksal og aula, og også kan bruges som et hyggeligt mødested hvor mindre selskaber svarende til en skoleklasse kan lave mad og sidde og spise i køkkenet. Bestyrelsen ønsker kontinuerligt at forbedre kulturhusdelen, således at det bliver til et endnu mere lækkert og indbydende sted at mødes end det allerede er.

Det kommende år 2017 byder formodentlig på vores første helt almindelige år uden overdragelse af aktiviteter eller opstart af nye aktiviteter. I 2017 skal vi prøve vores første hele normale år uden de store økonomiske usikkerheder der har fyldt hverdagen hidtil – det tror jeg også bestyrelsen trænger til.

Økonomisk udviser 2016 et lille plus på 6.145,- kr. Dette resultat er stadig båret af en andel af de ca. 300.000,- kr., som der blev samlet ind i donationer og bidrag tilbage i 2015 – vi hensatte jo 7/12 af det beløb til skoledrift i 2016. Missionen, altså redning af skolen, er fuldført, og pengene er brugt – så det er sagt på jysk” ikke så ringe endda”.

Til bestyrelsen vil jeg gerne sige en stor tak for samarbejdet i løbet af det forgangne år. Undertegnede, Laust, Morten og Kirsten havde tilbage i 2015 givet hinanden håndlag på at ingen slap tøjlerne før end at skolen var reddet, oliefyret udskiftet, og bygningerne sikret som kulturhus, og dagtilbuddet i god drift. Jeg mener af vi nu kan sætte flueben ud for alle punkter – en milepæl er nået. Kirsten har nu måttet erkende at man kun kan være fysisk et sted af gangen, på trods af mange elektroniske hjælpemidler. En stor tak til Kirsten, som har været med lige fra starten som en af de stålsatte. Vi ønsker dig held og lykke ud i dit næste stykke frivillige arbejde, med håbet om at vi stadig kan trække på dig når vi lige har en lille opgave, som passer til dig. Ligeledes en tak til Tine der sprang ind som suppleant i et år, og ligeledes takker af for denne omgang i bestyrelsen.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for opbakningen i årets løb, til alle de kræfter der løfter i flok. Vi møder meget velvilje og mange hjælpende kræfter fra alle sider, og det gør bestyrelsesarbejdet til en spændende og positiv opgave at arbejde med.

 

Advertisement