Formandens beretning 2017

Ved Niels Sloth Larsen.

2017 blev vores første hele normale år, hvor vi ”kun” har haft dagtilbuddet og bygningssættet som vores ansvarsområde. Horslunde Realskole har nu siden august 2016 haft ansvaret for skole og SFO. Et samarbejde som vi er uendeligt glade for, og som fungerer rigtigt godt. Den gængse opfattelse er at vi er én stor integreret institution med dagtilbud, skole og SFO hvor grænserne i det daglige ikke bemærkes, hverken af børn, forældre eller ansatte. At dette er lykkedes så godt skal nok et stykke hen ad vejen tilskrives at Stine Gajda i det daglige fungerer som leder for os i dagtilbuddet også, ud over hendes primære opgave med at lede Horslunde Realskole og tilhørende Fejø skole og SFO afdeling.

I 2017 kunne der starte 2 børn i 0. klasse. Med tilgang af den første nyfødte fejbatting i mange år og tilflyttere har vi endnu engang haft et år med fremgang på 2 børn i dagtilbuddet, således at vi nu er oppe på 8 børn, hvoraf en enkelt er ved at nå skolealderen. Kigger vi fremad, skulle 2018 også have muligheden for at bringe os endnu flere børn i dagtilbuddet, da der efter forlydende skulle være 4 nyfødte på vej i løbet af et års tid. Personalemæssigt giver det lidt arbejde med løbende at tilpasse vagtplanen, som er dikteret af antallet af børn. Vores driftsoverenskomst med Lolland Kommune afregner os efter antallet af børn, så der er jævnligt behov for tilpasning. Så længe tilpasningen er i opadgående retning, så er det jo i den grad en positiv opgave, som mange andre landdistrikter må misunde os.

Personalemæssigt har vi den faste garde med Birgit på fuld tid, og Heidi og Bielle på deltid. Lotte valgte at stoppe med udgangen af 2017, hvor Kikki så sprang til og nu ligeledes er ansat på deltid. Hertil har vi Danielle og Peter som deler rengøringsopgaven.

Vi er nu gået fra at være en lille udvidet dagpleje med 4 børn til at være lidt mere institutions-agtige med flere børn og ansatte. Dette giver nogle andre udfordringer, specielt kvag Fejø ́s multikulturelle befolkningssammensætning. P.t. er 7 af de 8 børn velsignet med et ekstra modersmål, italiensk, spansk, iransk og polsk. Dette giver selvsagt nogle pædagogiske udfordringer, som personalet tager med oprejst pande. Erfaringen taler dog klart til vores fordel, da de 2 sporgede børn i dag klarer sig flot i skolen efter en god ”grunduddannelse” i Fejø børnehus. Pædagogiske læreplaner, KIDS-rapporter, handleplaner, underretninger, 2-sprogskonsulenter, arbejdstilsyn, apv-vurderinger, børneattester osv osv. Alle disse ting fylder hverdagen for ansatte og ledelse i en grad, så det nogen gange kan være svært at huske det primære – hold nu op, hvor man kan undre sig over hvordan vi voksne selv overlevede en barndom uden alle disse fine instrumenter? Nå – spøg til side, det er jo nok meget godt alt sammen, og en stor tak til personalet og Stine for at klø på med opgaverne, og ikke lade sig slå ud af rigide regler og overvågning.

2017 blev året hvor vi med frivillige kræfter og indkøbt håndværkerhjælp fik restaureret aulaen, malet gangen, malet gymnastiksalen, lavet nyt låsesystem, nye brusekabiner, ny legeplads, nyt gulv og malet i ungdomsklubben i kælderen. Alt sammen muliggjort af frivillige donationer og en masse frivillige kræfter.

2017 blev også året hvor vi satte et nyt skib i søen, nemlig en gennemgribende renovering af det gamle skolekøkken, vi har brugt 20.000,- kr. på at få udarbejdet en professionel projektbeskrivelse af ”Folkekøkken i Fejø Børne- og Kulturhus”. Lars Johansen (Andemosegården) hjælper os med at skrive fondsansøgningerne, og for indeværende har vi fået 100.000,- fra Fejø Fonden, 25.000,- fra SFDS-fonden og et tilsagn om 350.000,- fra Landdistriktspuljen. Ansøgningsprocessen fortsætter resten af 2018, hvorefter vi gør status, og ser hvor langt midlerne rækker.

Vores økonomi i 2017 bærer præg af netop nævnte aktiviteter med et års resultat på -51.764,28 kr. Resultatet er som forventet, og vi har stort set brugt de midler, som vi har til rådighed. I et halvt kommunalt regnskab som vores aktiverer man ikke investeringer i f.eks. en ombygning eller et nyt pilefyr. Det betyder at et år, som 2017 hvor vi investerer meget – så kommer man ud med et minus. Overordnet set så mener bestyrelsen at Fejø Børne- og Kulturhus har fået et kvalitetsmæssigt løft de sidste 2 år, så vi står med et bygningssæt, som er i bedre stand, og billigere at drive. Dette vil dog aldrig kunne fremgå af vores regnskab i form af større egenkapital – hvilket vi dog selv synes vi har genereret. Regnskabet udviser en egenkapital på 168.733,74 kr. Trækker vi de øremærkede køkkenbevillinger fra, så har vi en formue på 43.733,- kr. , hvilket vi mener er passende da vores bygningstilskud og vores driftstilskud til dagtilbuddet begge forudbetales, og vores likviditet dermed aldrig er presset. Begge vores driftsoverenskomster skal genforhandles i 2018 med virkning fra 1/1-2019.

I de første 3 år af FBKH ́s levetid har bestyrelsens fokus i overvejende grad været rette imod at sikre dagtilbud, skole og SFO. Her i løbet af 2017 er vi begyndt at rette blikket imod at få lidt mere gang i kulturhus delen. Det er vores håb at projekt folkekøkken vil åbne for en masse muligheder i huset, som det halter noget med nu, hvor man dårligt kan lave en kop kaffe i det gamle køkken.

Til slut vil jeg endnu en gang sende alle de frivillige kræfter et venligt tak. Også personalet fortjener lidt skulderklap, da deres grænse mellem frivilligt arbejde og ansat arbejde kan være lidt flydende.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for opbakningen i årets løb, til alle de kræfter der løfter i flok. Vi møder meget velvilje og mange hjælpende kræfter fra alle sider, og det gør bestyrelsesarbejdet til en spændende og positiv opgave at arbejde med.

Advertisement