Fejø skole kan fortsætte i samarbejde med Stenoskolen

Beboere og forældre på Fejø kan ånde lettet op, og lærere og elever på Stenoskolen får noget at glæde sig til – Det er udgangspunktet for et nyt samarbejde om fortsat skolegang på Fejø.

De mange fine faciliteter i og omkring Fejø skole skal i fuldt spil, når fremtidens skolegang på øen skal planlægges. Samarbejdet skal nemlig ikke kun blive til gavn for øens beboere, men også for elever, lærere og pædagoger på Stenoskolen. Mens Fejø skole ser frem til at få struktureret skoledriften med udgangspunkt i en veletableret og professionel skole i Nakskov, så glæder man sig på Stenoskolen til at integrere faciliteterne på Fejø i årets skolegang. ”Her er virkelig potentiale til at give Stenoskolen en ekstra dimension ved at udnytte mulighederne på Fejø. Fra temadage i skoven lige uden for faglokalet, lejrskoleophold og SFO-udflugter, til sportsarrangementer med fri adgang til øens sportshal og boldbaner, eller måske iværksætter-projekter sammen med Fejøs lokale ildsjæle – Kun fantasien sætter grænser.” fortæller Rasmus Hansen, Skoleleder på Stenoskolen.  

Aftalen om at Stenoskolen vil fortsætte driften af Fejø skole, er kommet i stand efter mange ugers tæt dialog mellem Stenoskolen og Fejø Børne- og Kulturhus, som ejer og driver bygninger og udendørsfaciliteter omkring skolen. Der har fra start af været talt åbent og ærligt om aktuelle udfordringer og hvordan de løses. Gennem hele forløbet har det nemlig været afgørende for begge parter, at der laves en realistisk aftale med fælles fordele, hvor ingen kommer til at lægge den anden part til last. ”Fejø skole må aldrig blive en byrde for Stenoskolen eller en investering der først giver udbytte i fremtiden, der skal være gensidige fordele nu såvel som fremadrettet, alt andet er uholdbart for alle parter. Derfor er det afgørende, at begge skoler føler, at de får noget meningsfyldt ud af forholdet fra dag et.” siger Niels Sloth Larsen, Formand for Fejø Børne- og Kulturhus.

I skrivende stund er der 9 børn fra 0. – 3. klasse på Fejø skole, som siden lukning har fungeret under hjemmeskoleordning med ansat lærer. Næste forår står 5 nye førskolebørn klar til at komme i skole, og at dømme ud fra børnetallet i øens Børnehus, så er der også gode prognoser langt ud i fremtiden. De fremadrettede planer for hvordan samarbejdet skal udmøntes i praksis står nu for døren. Her skal både lærere og forældrerepræsentanter inddrages, så det sikres, at forholdet bliver grundigt funderet hos alle involverede.

I det kommende års tid er der økonomiske forhold som ikke balancerer pt., men her har Fejø vist sammenhold og viljestyrke. På øen har de ved fælles indsats gennemført indsamlinger, lavet

fondsøgninger m.m., der sikrer den nødvendige finansiering, som forsat gør det muligt at have skolegang på Fejø. Der er også nogle juridiske forhold som skal på plads. Det gælder bl.a. oprettelse af ny satellit-afdeling, som normalt skal anmeldes et år før skolestart. Det har af gode grunde ikke har været fysisk muligt i dette tilfælde, idet skolegang på Fejø blev lukket ned i januar 2022. Derfor arbejdes der intensivt på, at der med politisk velvilje kan gives dispensation, så samarbejdet hurtigst muligt kan effektueres.

Drømmescenariet er, at når sommerferien er ovre, så er to skoler blevet til en, alt imens elever og personale på begge sider af vandet venter i spænding på at komme i gang med et nyt skoleår fyldt med masser af muligheder, nye bekendtskaber og begivenhedsrige oplevelser.

Pressemeddelelse 1/4 2022

Advertisement

Formandens beretning 2021

2021 blev desværre endnu et år i Coronaens svøbe. Selv om vi stort set er gået fri indtil for en uge siden, har det alligevel påvirket rigtig meget da alle sociale arrangementer har været aflyst, eller kørt helt ned til et minimum. Det er normalt de sociale arrangementer der styrker fællesskabet i og omkring Fejø Børne- og Kulturhus og også det, der bringer os alle lidt tættere på hinanden. Personalets aftaler i dagtilbuddet om- kring kurser, samt sparrings besøg med erfaringsudveksling med andre dagtilbud, aftaler med vores pæda- gogiske coach har alle været præget af aflysning på aflysning, så i perioder har det næsten syntes umuligt bare at få gennemført et simpelt personalemøde med fuldt fremmøde. 

Læs resten

Formandens beretning 2020

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

2020 har været et meget mærkeligt år, og at det nu sluttes af med en virtuel generalforsamling er meget symptomatisk. Her får vi selv lov at prøve lidt af den medicin, som skolebørnene har været budt en del at skoleåret. Hvis skolebørn fra 0 kl. kan have virtuel undervisning, så må vi som voksne også kunne gennemføre en generalforsamling virtuelt. Jeg skal dog på trods af dette faktum være den første til at beklage dette ikke helt optimale setup for vores generalforsamling.

Læs resten

Formandens beretning 2019

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

2019 har været et år med meget stabilt børnetal. Der har det meste af året været 14 børn i dagtilbuddet ligeligt fordelt mellem vuggestue og børnehave. Derfor har vi også nu i ca. et år kunnet køre med den samme vagtplan og personale. Det giver mere ro og tryghed hos henholdsvis mariehønsene, og rævene, som de nu har døbt sig selv. Det kommunale tilsyn havde samme opfattelse af meget ro og gode forhold – en flot vurdering, som personalet med rette kan være stolte af. Læs resten

Formandens beretning 2018

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

2018 har stået i børnenes tegn. Vi er gået fra at have 8 børn i én gruppe til nu at have 13 børn fordelt i to grupper med de helt små blebørn (vuggestue) i en gruppe og de lidt større førskolebørn i en anden gruppe (børnehave). Det lader ikke til at stoppe med det, da der er indmeldt et barn mere, samt yderligere 1 på vej + det løse. Det har betydet at pladsen er ved at blive lidt trang, og derfor er det tidligere musiklokale inddraget til vuggestue, og børnehaven får dermed al den tidligere plads i dagtilbuddet.

Læs resten

Formandens beretning 2017

Ved Niels Sloth Larsen.

2017 blev vores første hele normale år, hvor vi ”kun” har haft dagtilbuddet og bygningssættet som vores ansvarsområde. Horslunde Realskole har nu siden august 2016 haft ansvaret for skole og SFO. Et samarbejde som vi er uendeligt glade for, og som fungerer rigtigt godt. Den gængse opfattelse er at vi er én stor integreret institution med dagtilbud, skole og SFO hvor grænserne i det daglige ikke bemærkes, hverken af børn, forældre eller ansatte. At dette er lykkedes så godt skal nok et stykke hen ad vejen tilskrives at Stine Gajda i det daglige fungerer som leder for os i dagtilbuddet også, ud over hendes primære opgave med at lede Horslunde Realskole og tilhørende Fejø skole og SFO afdeling.

Læs resten

Beretning for 2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Så forløb endnu et begivenhedsrigt år i Fejø Børne- og Kulturhus(FBKH). Vi har fra august 2016 overdraget driften af skole og SFO til Horslunde Realskole(HR). HR valgte at genansætte vores kompetente lære og SFO personale, således at Astrid og Bielle nu er ansat i HR. Skolebørnene har dermed ikke oplevet skiftet, idet de stadig har en fast skoledag i Horslunde 1 dag om ugen, samt deltager i emneuger, arrangementer med mere. De ydre rammer er, set fra børnehøjde, uændrede.
Til gengæld oplever vi fra FBKH´s bestyrelse det som en lettelse at være fritaget for det ledelsesmæssige ansvar, det er at drive en skole og SFO. Så herfra en stor tak til HR, som hele vejen har stået ved vores side, og ligeledes har stået 100% ved deres hensigtserklæring om at overtage skole og SFO, når første alle de lovgivningsmæssige formalia var i orden.

Læs resten

Åbningsfest mandag 8. august 2016

Mandag 8. august kl. 16.30 på Fejø Skole, Herredsvej 192.

Vi fejrer at Fejø Skole åbner som satellitafdeling til Horslunde Realskole.
Vi gjorde det! Vi fik ændret loven, vi gennemførte et skoleår med egen kraft, da vores folkeskole lukkede, og nu starter det nye samarbejde med Horslunde Realskole. Nye familier og børn er flyttet til Fejø. Der er al mulig grund til at fejre endnu en Fejøsucces!

Årsberetning for 2014-2015

Ved generalforsamlingen 23. februar 2016 afholdt formand Niels Sloth Larsen årsberetning. Den kan læses her:

Den selvejende Institutions Fejø Børne- og Kulturhus ordinære generalforsamling den 23/2-2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Den 26. august 2014 afholdt Lolland kommune et færgemøde på Signe Stubs i Birket, hvor rammerne for den fremtidige færgestruktur blev luftet. I den forbindelse blev øboerne bedt om at komme med en visionsplan for deres øer, således at politikerne havde et grundlag at vurdere det fremtidige færgebehov ud fra. Undertegnede aftalte på færgeturen hjem sammen med Laust, Morten Fokdal, Merete og Birgit Mønsted at vi sammen kunne forfatte en visionsplan.

Læs resten